Tegenargumenten

„Had kunnen” betekenisvol bij determinisme
Determinisme en ethiek
2 Petrus apocrief
Variaties op het Christendom
A priori enkel psychologisch
Intuïtie
Aan de vrucht kent men de boom
Bezwaren tegen de kerk
Aanbidders: duivel–Duivel­aanbidders
Aantrekkelijker geloof
Bezwaren tegen de aard
Aantrekkelijkheid borgt geen waarheid
Het doel
Aanvang: ambiguë –Ambiguë aanvang
Absolute natuurwetten: wonderen verhinderen –Wonderen verhinderen absolute natuurwetten
Absoluut een vaag begrip
Absolutisme
Absoluut idealismeIdealisme: absoluut –
Absurde wonderen
Deïsme
Achteraf geïnterpreteerde profetieënProfetieën: achteraf geïnterpreteerde –
Achteraf geselecteerde profetieënProfetieën: achteraf geselecteerde –
Adam bestond niet
De aanvang
Adam misleid
Bezwaren tegen de aard
Adams zonde is niet de mijne
Bezwaren tegen de leer
Adonis
Opstandingsclaims
Afbeelding leidt tot bewustzijn
Het emersionisme
Afgod
Angst voor overgave
Afleidbare oneindigheid
Posterieure zelfkennis
Afwezigheid onbewijsbaar
Tegen een Schepper
Agentcausaliteit redt wilsvrijheid niet
Agentcausaliteit
Agentuur
Agentuur
Aliquid: ex nihilo –Ex nihilo aliquid
Alkennende God zondig
Alwetendheid
Alwetendheid des Christelijken Gods
Alles mogelijk: zonder reden –Zonder reden alles mogelijk
Almacht onmogelijk
Almacht
Almacht onmogelijk: wezenlijke –Wezenlijke almacht onmogelijk
Almacht: complexe –Complexe almacht
Almacht: logica strijdt met –Logica strijdt met almacht
Almacht: redelijke –Redelijke almacht
Almacht: relatieve –Relatieve almacht
Almachtssolipsisme onweerlegbaar
Almachtig solipsisme
Altruïsme
Egoïsme en altruïsme
Altruïsme als weeffout
Egoïsme en altruïsme
Alverzoening
Alverzoening
Alwetendheid fnuikt vrijheid
Transcendentieproblemen
Alwetendheid onmogelijk
Alwetendheid
Ambiguë aanvang
Het begin van het heelal
Anderen slechter dan ik
Ontkennen
Angst voor zelfovergave
Angst voor overgave
Annihilatie
Alverzoening
Annihilationisme
Bezwaren tegen de leer
Anomalie in transcendente wereldbeelden
Immanente anomalie
Anomalie: transcendente –Transcendente anomalie
Anthropie kan zonder God
Anthropie zonder God?
Anthropie niet extra onwaarschijnlijk
Bezwaren tegen anthropie
Anthropie onwaar
Anthropische argumenten
Anthropie vanwege kwaadaardige schepper
Anthropische argumenten
Anthropie: anti–Anti­anthropie
Anthropie: multiversum verklaart –Multiversum verklaart anthropie
Anthropisch beginselBeginsel: anthropisch –
Anthropomorfe hemel
Leven na de dood
Anthropomorfisme dwaas
Vormen van theïsme
Anti­anthropie
Bezwaren tegen anthropie
Antwoord ontbreekt
Ik ervaar niets
Apocriefe Petrusbrief
Variaties op het Christendom
Apofenie
Ordegevoel
Apostelen logen
Logen de apostelen?
Apostelen vergisten zich in de leer
Logen de apostelen?
Apostelen: ongeletterde –Ongeletterde apostelen
Apostelgeloof impliceert geen waarheid
Logen de apostelen?
Apostelgeloof op gezag
Logen de apostelen?
Arbeiderloon spreekwoord
Interne criteria voor de datering van het Nieuwe Testament
Argumenten ondeugdelijk
Absolute metafysica
Arianisme
Arianisme
Arminianisme
Uitverkiezing
Authenticiteit ontbreekt
Agentcausaliteit
Authenticiteit: onmogelijke –Onmogelijke authenticiteit
Authoriteit confligeert met waarheidsvinding
Transcendente verscheidenheid aan wereldbeelden
Avicenna: cantor weerlegt –Cantor weerlegt Avicenna
Axiarchisme
Immanente orde mogelijk?
Axiomaschema borgt rede
Transcendentalisme
Axiomata: noodzakelijke –Noodzakelijke axiomata
Baarmoederverlangen
Verklaringen voor het gemis
Babylonische oorsprong van Genesis
Babylon
Bang mij over te geven aan God
Angst voor overgave
Barbaarse executie
Het Christendom
Begin: dubbelzinnig –Dubbelzinnig begin
Beginnend universum zelfstrijdig
Het bewijs uit tijd
Beginsel van toereikende grond een restrictieparadox
Toereikende grond
Beginsel: anthropisch –
Zelfverklarende anthropie?
Begrafenis: onwaarschijnlijke –
Geen graf?
Begrip van leven beperkt
Bezwaren tegen anthropie
Begrip vereist determinisme
Determinisme
Begripsverwarring
Plaatsvervanging
Behaviourisme
Naturalisme en denken
Rationeel nihilisme
Behoefte aan een god
Godsgevoel
Behoudsverlangen
Verklaringen voor het gemis
Bekering: determinisme verhindert –Determinisme verhindert bekering
Beperkt: verhoring van gebeden is –Verhoring van gebeden is beperkt
Bereik van natuurconstanten onbekend
Bezwaren tegen anthropie
Berouw ontbreekt
Onvoldoende berouw?
Bescherming
Evolutionaire ethiek
Beslissing geen toereikende grond
Vrijheid
Bestaan
Heilsgeloof
Bestaan geen eigenschap
Ontologische godsbewijzen
Bestaan onweerlegbaar
Tegen een Schepper
Bestaan vergt materie
Heilsgeloof
Bestaan-op-zich: onverklaarbaar –Onverklaarbaar bestaan-op-zich
Bestaanbare kenbron
Immanent dilemma
Bestaande redeborger
Een redeborger?
Betekenis immanent mogelijk
Immanente betekenis
Betekenis onkenbaar
Immanente betekenis
Betekenis uit gedrag
Immanente betekenis
Beter dan anderen
Ontkennen
Betrekkelijk
Relatieve ethiek?
Betrouwbaarheid rede bewijsbaar
Geen redeborger nodig?
Beweringen over God inhoudsloos
Existentiële transcendentie
Bewijs ontbreekt
Presuppositionele dialoog
Bewijsbaarheid vernietigt geloof
Het doel
Bewustzijn als afbeelding
Het emersionisme
Bewustzijn biedt evolutievoordeelEvolutievoordeel: bewustzijn biedt –
Bewustzijn in robot mogelijk
Stof en geest immanent beschouwd
Bewustzijn reduceerbaar
Bewustzijn onder naturalisme
Bewustzijn uit zelfverwijzing
Zielkunde
Bewustzijn verklaarbaar
Bewustzijn onder naturalisme
Bewustzijn: illusionair–Illusionair­bewustzijn
Bewustzijn: nonexistent –Nonexistent bewustzijn
Bewustzijn: quanten–Quanten­bewustzijn
Bewustzijn: wilsvrijheid is –Wilsvrijheid is bewustzijn
Bijbel mythologisch
Argumenten tegen de Bijbel
Bijbel niet bijzonder
De Bijbel
Bijbel niet het meestverkochte boek
Apostolische bronnen
Bijbel toont heidense oorsprong
Heidense oorsprong van de Bijbel?
Bijbel vol onzin
De Bijbelse leer
Bijbel: wetenschap weerlegt –Wetenschap weerlegt Bijbel
Bijbelloos
Jezus aannemen onmogelijk?
Bijbelse onfeilbaarheid geen presuppositie
Tegen presuppositie
Bijbelvorm onwaardig
Argumenten tegen de Bijbel
Bijna-doodervaring waar
Bijna-doodervaringen
Bijna-eenvoud: leefbaarheid vergt –Leefbaarheid vergt bijna-eenvoud
Biologisch functionalisme
Functionalisme
Blijvend lichaam-geestprobleem
Geest en stof
Blind geloof
Betrouwbaarheid van de rede
Bloedstorting primitief
Gods gedrag
Boeddhisme beter
Boeddhisme
Boeing-747-­gambiet
Immanente orde mogelijk?
Boltzmannbreinhypothese: weerlegbare –
Boltzmanns breinparadox
Breekt wetten: slechte God –Slechte God breekt wetten
Brein: gevat –Gevat brein
Breingebonden ideeën
Fysicalisme
Buitenaards leven mogelijk
De schepping
Buitenaards leven ontbreekt
Bezwaren tegen anthropie
Buitengewoon bewijs nodig
Kansrekening
Buitenwereld onbewijsbaar
Solipsistische wereldbeelden
Cantor weerlegt Avicenna
Avicenna's causale godsbewijs
Causaal determinisme
Immanent compatibilisme
Causaliteit is correlatie
Is causaliteit correlatie?
Causaliteit sluit wilsvrijheid uit
Transcendente vrijheid en determinisme
Chaos: orde uit –Orde uit chaos
Chonja vervloekt
Judaïsme
Christelijk geloof bijna waar
Variaties op het Christendom
Christelijk geloof is onredelijk
Voorbeelden van onredelijk Christendom?
Christelijk geloof onbereikbaar
De niet-Christen
Christelijke ervaring ontbreekt
Ik ervaar niets
Christelijke leer te gezocht
Gods gedrag
Christelijke leer: praktijk weerlegt –Praktijk weerlegt Christelijke leer
Christendom een mysteriegodsdienst
De oorsprong van het Christendom
Christendom faalt
Ik ervaar niets
Christendom immoreel
Christendom immoreel?
Christendom intolerant
Bezwaren tegen de voorschriften
Christendom is gewoon een veredelde natuurgodsdienst
De oorsprong van het Christendom
Christendom is laf
Bezwaren tegen de voorschriften
Christendom maakt ongelukkig
Bezwaren tegen de leer
Christendom onaantrekkelijk
Bezwaren tegen de aard
Christendom onderdrukt
Bezwaren tegen de voorschriften
Christendom oneerlijk
Bezwaren tegen de leer
Christendom: dualistisch –Dualistisch Christendom
Christendom: legalistisch –Legalistisch Christendom
Christenen doen enkel goed uit egoïsme
Goed om de verkeerde reden?
Christenen enkel goed om er de hemel mee te verdienen
Goed om de verkeerde reden?
Christenen geloven zonder voldoende bewijsgrond
Christendom en rede
Christenen mogen niets
Angst voor overgave
Christenen willen God plezieren
Goed om de verkeerde reden?
Cirkelredenering
Argumenten tegen de Bijbel
Tegen presuppositie
Claims omtrent God betekenisloos
Existentiële transcendentie
Coherentisme
Denkgeloof
Compatibilisme weerlegt God
Transcendent compatibilisme
Compatibilisme: psychisch –Psychisch compatibilisme
Compatibilisme: stipulatief –Stipulatief compatibilisme
Compatibilisme: zielkundig –Zielkundig compatibilisme
Compensatie voor zonden mogelijk
De betaling eisende God
Complexe almacht
Is God complex?
Complexe bron: ingewikkelde processen vergen –Ingewikkelde processen vergen complexe bron
Complexe geest
Anomalie
Complexe identiteit
Immanente identiteit
Complexe verklaring mogelijk
Beschrijving en verklaring
Confluentie
Tegen de transcendentieboom
Consensus borgt betekenis
Immanente betekenis
Consensus­realiteitRealiteit: consensus–
Consequentheid impliceert geen waarheid
Andere presuppositionele opties?
Constructor: wereld–Wereld­constructor
Contract: maatschappelijk –
Ethische conventie
Contradictoir Godsbeeld
Presuppositie en Godsbewijzen
Contradictoire Triniteit
De Drieëenheid
Contrast slechts stijlfiguur
De Knecht des Heren
Contrat social
Ethische conventie
Conventie: waarheid is –Waarheid is conventie
Conventionele logica
Voorkennis van logica
Conventionele zingeving
Significatief nihilisme
Creatio ex nihilo
Immanent bestaan
Schepping uit niets
Creatio ex nihilo weerlegt schepper
Kalam-argumenten
Creativiteit: religie fnuikt –Religie fnuikt creativiteit
Cykel
Tegen de transcendentieboom
Cykels mogelijk
Cosmologische bewijzen
Decretum terribile
Uitverkiezing
Deelgoede God volstaat
Aanvaardbare geest
Definitie van wetenschap
Doctrinaire wetenschapsgrenzen
Deflatie van waarheid
Semantische godsbewijzen
Deïsme
Deïsme
Denken onbetrouwbaar
Immanent vertrouwen in rede
Denken valide
Analytische kennis irreducibel tot ervaring
Despotisme: monotheïsme uit –Monotheïsme uit despotisme
Determinisme borgt rede
Wilsonvrijheid
Determinisme nodig voor begrip
Determinisme
Determinisme vergt ander strafrecht
Determinisme en ethiek
Determinisme verhindert bekering
Onze wil onvrij?
Determinisme: causaal –Causaal determinisme
Determinisme: epistemisch –Epistemisch determinisme
Determinisme: logisch –Logisch determinisme
Determinisme: profetisch –Profetisch determinisme
Deterministische rede mogelijkRede mogelijk: deterministische –
Diallel
Diallel
Immanent vertrouwen in rede
Dieroffers immoreel
Judaïsme
Documenten van Christenen onbetrouwbaar
Christelijke bronnen
Documenten van Christenen slordig
Christelijke bronnen
Doenlijke zelfschepping mogelijk
Gods aseïteit
Dommakend geloofGeloof: dommakend –
Dood: zinloze –
Reddingsbeelden
Drie-eenheid strijdt met vleeswording
De Drieëenheid
Drie-eenheid: onmogelijke –Onmogelijke Drie-eenheid
Droom: werkelijkheid is geen –Werkelijkheid is geen droom
Dualisme
Dualisme
Dualisme: irreducibel –Irreducibel dualisme
Dualisme: voorstelbaar –Voorstelbaar dualisme
Dualisme: zombies bewijzen –Zombies bewijzen dualisme
Dualistisch Christendom
Het Christendom
Dubbelzinnig begin
Het begin van het heelal
Kalam-argumenten
Duivel­aanbidders
Andere Abrahamische religies
Dwaze mensgerichtheid
Het Christendom
Eenheid door geest
Immanente eenheid
Eenheid in emulatie
Immanente eenheid
Eenvoud vergt fysicalisme
Fysicalisme
Eerste oorzaak: meervoudige –Meervoudige eerste oorzaak
Eeuwig God vergt feitelijk oneindig
Het feitelijk oneindig
Eeuwig heelal
De schepping
Eeuwig universum
De schepping
Egoïsme
Egoïsme en altruïsme
Egoïsme drijft Christelijk handelen
Goed om de verkeerde reden?
Eigenheid: samengestelde –Samengestelde eigenheid
Eigenschap: bestaan geen –Bestaan geen eigenschap
Eigenschapsdualisme
Eigenschapsdualisme
Eindeloze informatiehoeveelheid
De verklaringsgrootte
Emersionisme
Het emersionisme
Empirische logica
Voorkennis van logica
Emulatie toont eenheid
Immanente eenheid
Energiebehoud niet noodzakelijk
Het bewijs uit beweging
Entropie varieert
Entropie
Entropie verklaart tijdsrichting
Immanente tijd
Entropie: oneindige –Oneindige entropie
Epifenomenalisme
Epifenomenalisme
Epilepsie veroorzaakt visioenen
Geloof als psychologisme
Epistemisch determinisme
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Epistemisch nihilisme
Tegen transcendente rede
Er bestaat iets, terwijl er ook niets had kunnen bestaan
Transcendent bestaan
Erfzonde een reclametruc
Reddingsbeelden
Ervaren regelmaat maakt inductie aanvaardbaar
Inductie
Ervaring bevestigt inductie
Inductie
Ervaring geen bewijs
Presuppositionele dialoog
Ervaring ontbreekt
Geen ervaring?
Ervaring toont orde
Voorkennis van orde
Ervaringen van anderen geen geloofsbasis
Geloof op gezag
Ethiek niet universeel
Bezwaren tegen de leer
Ethiek: nodeloze –Nodeloze ethiek
Evangelie: kerk verzon –Kerk verzon evangelie
Evangeliën: late –Late evangeliën
Evangelisten: harmoniërende –
Externe criteria voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
Evolutie
Evolutionaire ethiek
Evolutie bewijst naturalisme
Naturalistische antwoorden
Evolutie staaft naturalisme
Naturalisme verklaart?
Evolutie verklaart zinsgevoel
Naturalistische zin
Evolutie waarborgt rede
Evolutie waarborgt rede?
Evolutie weerlegt ontwerp
Naturalisme en orde
Evolutie: grandioze –Grandioze evolutie
Evolutiebesef adelt
Naturalistische zin
Evolutievoordeel: bewustzijn biedt –
Naturalistisch bewustzijn betrouwbaar
Evolutionair voordelig verlangen
Verklaringen voor het gemis
Ex nihilo aliquid
Iets irreducibel tot niets
Ex nihilo nihil
Schepping uit niets
Ex nihilo: creatio –Creatio ex nihilo
Executie: barbaarse –Barbaarse executie
Existentie geen predicaat
Ontologische godsbewijzen
Falsificeerbaarheid ontbreekt
Weerlegbaarheid
Fatalisme
Onze wil onvrij?
Fatalisme is onontkoombaar
Fatalisme?
Feilbare transcendente God
Transcendente soevereine geest
Feitelijk oneindig mogelijk
Het feitelijk oneindig
Feitelijk oneindig: eeuwig God vergt –Eeuwig God vergt feitelijk oneindig
Field: tracker –
Anthropie noodzakelijk?
Flews kritiek terecht
Flews tuinman
Freudianisme
God en vrijheid
Functionalisme
Functionalisme
Fysicalisme: eenvoud vergt –Eenvoud vergt fysicalisme
Fysicalisme: ockham eist –Ockham eist fysicalisme
Fysicalisme: verenigend –Verenigend fysicalisme
Gambiet: boeing-747-–Boeing-747-­gambiet
Gaunilo van Marmoutiers
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Gauniloargument: versterkt –Versterkt Gauniloargument
Gebeden: tegenstrijdige –Tegenstrijdige gebeden
Gebedsverhoring onmogelijk in een regelmatige wereld
Orde en wonderen
Gebedsverhoring: onredelijke –Onredelijke gebedsverhoring
Gedachten uit hersenactiviteit
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Gedachtenconstructie: logica –
Voorkennis van logica
Gedachtenconstructie: wiskunde –
Voorkennis van logica
Geen zelf
Fysicalisme
Geest brengt stof voort
Stof uit geest immanent beschouwd
Geest schept eenheid
Immanente eenheid
Geest uit stof
Geest uit stof immanent beschouwd
Geest vergaat bij hersendoodHersendood: geest vergaat bij –
Geest vergt lichaam
Stelt wetenschap naturalisme?
Geest vergt stof
Geest uit stof immanent beschouwd
Geest werkt middels hersenen
Bovennaturalistisch bewustzijn
Geest-lichaamprobleem: onopgelost –Onopgelost geest-lichaamprobleem
Geest: complexe –Complexe geest
Geest: schepping vergt geen –Schepping vergt geen geest
Geestelijke ervaring niet uit God
Valse ervaring
Geïntegreerde informatieInformatie: geïntegreerde –
Geloof achterhaald
Algemene tegenargumenten
Geloof fnuikt oorspronkelijkheid
Algemene tegenargumenten
Geloof in plaats van waarheid
Rationeel subjectivisme
Geloof niet meer van deze tijd
Algemene tegenargumenten
Geloof nuttig, niet waar
Ethiek
Geloof onvoldoende gefundeerd
Christendom en rede
Geloof op gezag een zwaktebod
Geloof op gezag
Geloof: dommakend –
Algemene tegenargumenten
Geloof: naturalisme geen –Naturalisme geen geloof
Geloofbare leugenaar
God cynisch?
Gelovigen: pchychotische –Pchychotische gelovigen
Geluk vergt schaarste
Bezwaren: schaarste
Gemeenschaps­werkelijkheidWerkelijkheid: gemeenschaps–
Genade totaal
Alverzoening
Genade voor recht
De schuldschrappende God
Genade voor recht is goed
Genade naar Gods welbehagen
Genade: onweerstaanbare –
Uitverkiezing
Generator: heelal–Heelal­generator
Generator: universa–Universa­generator
Genesis: genetica weerlegt –
De aanvang
Genetica weerlegt GenesisGenesis: genetica weerlegt –
Genetische opmaak verontschuldigt ons
Evolutie verklaart?
Gerasa heeft geen kliffen
Marcus
Gerasa ver van de Zee van Galilea
Marcus
Geschapen schepper
Transcendente regressie?
Geschiedenis bewijst niets
Heilsgeschiedenis
Getuigen: jehova's –Jehova's Getuigen
Gevat brein
Skepsis omtrent de wereld
Gevolg na oorzaak
Transcendent bestaan
Gewaarwordingen bestaan niet
Tegen qualia
Gezagsgeloof nekt waarheidsvinding
Transcendente verscheidenheid aan wereldbeelden
Gezagsgeloof onterecht
Geloof op gezag
God onredelijk jegens Adam
Bezwaren tegen de aard
God: geestelijke ervaring niet uit –Geestelijke ervaring niet uit God
God: heelal is –Heelal is God
God: lijden weerlegt –Lijden weerlegt God
God: waarden objectief zonder –Waarden objectief zonder God
God?: waarom –Waarom God?
Goden onmogelijk
Stelt wetenschap naturalisme?
Godgerichtheid drijft Christelijk handelen
Goed om de verkeerde reden?
Godonwaardige vleeswording
De Drieëenheid
Gods bestaan niet falsificeerbaar
Weerlegbaarheid
Gods dubbelganger
Variaties op het Christendom
Gods gedachten onkenbaar
Schepping onmogelijk?
Godsbeeld contradictoir
Presuppositie en Godsbewijzen
Godsbegrip ongedefinieerd
Skepsis omtrent God
Godsbewijs: ongeldig –Ongeldig godsbewijs
Godsbewijzen zwak
Zekerheid
Godsdienst vervangt verklaring
Algemene tegenargumenten
Godsdienst: onredelijke –Onredelijke godsdienst
Godsdiensten één pot nat
Algemene tegenargumenten
Godsdiensten in overvloed
Immanente geloven
Godsdiensten: talloze –Talloze godsdiensten
Godsdood onmogelijk
Tegen Gods sterven
Godservaring leidt tot terrorisme
God ervaren
Godservaring: valse –Valse Godservaring
Godsgeloof anders verklaard
Voorkennis van God
Godshypothese: onwetenschappelijke –Onwetenschappelijke godshypothese
Godshypothese: wetenschap weerlegt –Wetenschap weerlegt Godshypothese
Goed doen is egoïstisch
Goed om de verkeerde reden?
Goed werk compenseert
De betaling eisende God
Goed: kwaad leidt tot –Kwaad leidt tot goed
Goede daden compenseren slechte
De betaling eisende God
Goede God breekt geen wetten
Orde en wonderen
Goede mensen bestaan
Goede mensen
Goedheid bewijst geen Godsinvloed
Ervaring bewijst niets?
Goedkoop offerOffer: goedkoop –
Grandioze evolutie
Naturalisme
Grenzeloos niet oneindig
Ontologische godsbewijzen
Harmonie
Parallellisme van stof en geest
Harmoniërende evangelistenEvangelisten: harmoniërende –
Hechting suggereert kwaad
Is het kwaad slechts hechting?
Heelal benadert anthropie
Anthropie noodzakelijk?
Heelal eeuwig
De schepping
Heelal energieloos
Het bewijs uit beweging
Heelal geen ding
Het bewijs uit tijd
Heelal gevarieerd
Variabele natuur„constanten”
Heelal informatieloos
Informatieloos heelal?
Heelal is God
Pantheïsme
Heelal kan niet ontstaan
Het bewijs uit tijd
Heelal oscillerend
Anthropie noodzakelijk?
Heelal uit een zwart gat
Wereldgeneratoren
Heelal uit niets
Het quantenvacuüm
Immanent bestaan
Heelal verspillend
Anthropische argumenten
Heelal volslagen anders ook interessant
Bezwaren tegen anthropie
Heelal, niet God, oneindig
Ontologische godsbewijzen
Heelal­generator
Wereldgeneratoren
Heelalaanpassing
Anthropie noodzakelijk?
Heelalontstaan: onmogelijk –Onmogelijk heelalontstaan
Heil: onbereikbaar –Onbereikbaar heil
Heilsboodschap onbekend
Jezus aannemen onmogelijk?
Heilsgeloven talloos
Het grote aantal heilsgeloven
Heilsgeloven: talrijke –
Het grote aantal heilsgeloven
Hel
Het afwijzen van het heil
Hel: onrechtvaardige –Onrechtvaardige hel
Hemel barbaars
Een saaie hemel?
Hemel kent zonde
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Hemel onmogelijk
Kwaad en een goede God
Hemel saai
Een saaie hemel?
Hemel zelfstrijdig
Bezwaren: schaarste
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Hemel: anthropomorfe –Anthropomorfe hemel
Hemelwens drijft Christelijk handelen
Goed om de verkeerde reden?
Herhaalbaarheid ontbreekt
Mijn heilsstap
Herhaalbaarheid: wetenschap vergt –
Doctrinaire wetenschapsgrenzen
Herinnering aan bewijs tijdsbestaan
Het bestaan van tijd
Herinnering geen weerlegging
Apostelen als informatiestroom
Herrijzenis onmogelijk: lichamelijke –Lichamelijke herrijzenis onmogelijk
Hersendood: geest vergaat bij –
Bewustzijn onder naturalisme
Hersenen aangrijpingspunt der geest
Bovennaturalistisch bewustzijn
Hersengebonden waarheid
Fysicalisme
Historische bewijzen zwak
Heilsgeschiedenis
Hoogmoed in het Christendom
Het Christendom
Hoogmoedig
Bezwaren tegen de aard
Hypercalvinisme
Uitverkiezing
Ideaal abstract, niet transcendent
Het gradatiebewijs
Ideaal niet God
Het gradatiebewijs
Ideaal omkeerbaar
Het gradatiebewijs
Idealisme
Ethisch nihilisme
Identiteit
Idealisme: absoluut –
Absoluut idealisme
Ideeën: breingebonden –Breingebonden ideeën
Identiteit schijn
Hindoeïsme
Identiteit van de ziel betekenisloos
Transcendente eenheid en identiteit
Identiteit: complexe –Complexe identiteit
Identiteit: skepsis omtrent –
Identiteit
Identiteitstheorie
De identiteitstheorie van het bewustzijn
Iets
Iets irreducibel tot niets
Iets uit niets mogelijk
Immanent bestaan
Iets uit niets via een limietproces
Iets irreducibel tot niets
Ik buiten de kenbare wereld
Ik
Illusie van verscheidenheid
Finaal monisme
Illusionair bewustzijn
Materialisme
Illusionair­bewustzijn
Materialisme
Illusionaire wereldWereld: illusionaire –
Immateriële God bestaat niet
Heilsgeloof
Immoreel mensenoffer
Het Christendom
Immoreel: christendom –Christendom immoreel
Imperfecte wereld
Kwaad en een goede God
Incarnatie is onterend
De Drieëenheid
Indrukken samengebracht
Persoonlijke eenheid
Inductie bevestigd door ervaring
Inductie
Inefficiënte schepping
Anthropische argumenten
Informatie ontbreekt
Mijn heilsstap
Informatie-inhoud van de transcendentistische positie te hoog
Is God complex?
Informatie: geïntegreerde –
Het emersionisme
Informatiehoeveelheid: eindeloze –Eindeloze informatiehoeveelheid
Informatieloos heelal
Informatieloos heelal?
Ingewikkelde processen vergen complexe bron
Gods eenvoud
Inhoud der soera's rechtvaardigt Mohammed
De soera-inhoud
Intentionele opstelling
Geest uit stof immanent beschouwd
Intersubjectieve ethiek
Intersubjectieve ethiek?
Intolerant Christendom
Bezwaren tegen de voorschriften
Inzicht ons onthouden
Er zij begrip?
Irrationaliteit verbreekt transcendent argument
Christendom en rede
Irrationele religie
Nakennis van rede
Irreducibel dualisme
Fysicalisme
Islam beter
De Islam
Jainisme
Pantheïsme
Jehova's Getuigen
Jehova's Getuigen
Jericho: onjuist –
Lukas onbetrouwbaar?
Jesaja is de Knecht des Heren
De Knecht des Heren
Jezidi
Andere Abrahamische religies
JG
Jehova's Getuigen
Judaïsme
Judaïsme
Kalam-gambiet
Het Kalam-gambiet
Kalam: tijdloze materie weerlegt –Tijdloze materie weerlegt Kalam
Kans op leven onbepaald
Waarschijnlijkheid onder veel werelden
Kenbron: bestaanbare –Bestaanbare kenbron
Kenbronnen onbetrouwbaar
Diallel
Kengronden buiten de rede
Immanent vertrouwen in rede
Kennis niet geborgd door God
Christelijke rede
Kennisnormen bestaan
Immanente rede
Kennisnormen onontkenbaar
Immanente rede
Kerk verzon evangelie
De situatie in het Romeinse Rijk
Keuze: wilsvrijheid een –Wilsvrijheid een keuze
Kinderen lijden
Machtsbeperking
Klaas Vaak
Geen God
Kliffen: gerasa heeft geen –Gerasa heeft geen kliffen
Knecht des Heren is Israël
De Knecht des Heren
Knecht des Heren is Jesaja
De Knecht des Heren
Koran-boodschap is duidelijk goddelijk
De soera-inhoud
Koran-taal is duidelijk goddelijk
De soeravorm
Kwaad bestaat niet werkelijk
Niet onvolmaakt?
Kwaad causaal onwerkelijk
Is het kwaad slechts onbegrip?
Kwaad contextueel onwerkelijk
Is het kwaad slechts onbegrip?
Kwaad door beperkt perspectief
Is kwaad in groter verband goed?
Kwaad door hechting
Is het kwaad slechts hechting?
Kwaad door onbegrip
Is het kwaad slechts onbegrip?
Kwaad Gods verantwoordelijkheid
Machtsbeperking — antwoorden
Kwaad leidt tot goed
Is kwaad in groter verband goed?
Kwaad slechts schijn
Niet onvolmaakt?
Kwaad slechts tunnelvisie
Is kwaad in groter verband goed?
Kwaad uit onkunde
Is het kwaad slechts onbegrip?
Kwaad weerlegt theïsme
Zedelijke godsbewijzen
Kwaad: louterend –Louterend kwaad
Kwaad: teleologisch onwerkelijk –Teleologisch onwerkelijk kwaad
Kwaad: weerlegd door –Weerlegd door kwaad
Laf Christendom
Bezwaren tegen de voorschriften
Late evangeliën
Externe argumenten voor een vroeg Nieuw Testament
Late Lukas
Verdediging van Paulus
Leefbaarheid vergt bijna-eenvoud
Bijna-eenvoud
Leefwereld speciaal
Immanentisme
Leer: praktijk weerlegt Christelijke –Praktijk weerlegt Christelijke leer
Legalistisch Christendom
Strafwaardigheid
Lege wereld mogelijk
W₀
Leugenaar: geloofbare –Geloofbare leugenaar
Leven beperkt: begrip van –Begrip van leven beperkt
Leven elders
De toestand van de zondaar
Leven in een andersoortig heelal
Bezwaren tegen anthropie
Leven kan zonder anthropie
Anthropie zonder God?
Leven na de dood als geloof is evolutionair te begrijpen
Geloofsbronnen voor leven na de dood
Leven na de dood betekenisloos
Transcendente eenheid en identiteit
Leven na de dood onmogelijk
Stelt wetenschap naturalisme?
Leven na de dood onredelijk
Bewustzijn onder naturalisme
Levenskans blijft gelijk
Waarschijnlijkheid onder veel werelden
Levensovertuiging past bij me
Het doel
Levensovertuigingen hetzelfde
Algemene tegenargumenten
Lichaam-geestprobleem: blijvend –Blijvend lichaam-geestprobleem
Lichaam: geest vergt –Geest vergt lichaam
Lichamelijke herrijzenis onmogelijk
Leven na de dood
Liefde van God blijkt nergens uit
Machtsbeperking
Liefde: onmeetbare –Onmeetbare liefde
Liefde: zonde–Zonde­liefde
Liefdeloze God
Naturalistische antwoorden
Liefhebbend God onvolmaakt
Tegen een Schepper
Lijden loutert
Is kwaad in groter verband goed?
Lijden van kinderen
Machtsbeperking
Lijden vergroot door onbegrip
Machtsbeperking — antwoorden
Lijden weerlegt God
Zedelijke godsbewijzen
Limiet kan divergeren
Het gradatiebewijs
Limietproces: iets uit niets via een –Iets uit niets via een limietproces
Logica gedachtenconstructieGedachtenconstructie: logica –
Logica strijdt met almacht
Almacht
Logica: conventionele –Conventionele logica
Logica: empirische –Empirische logica
Logica: onbetrouwbare –Onbetrouwbare logica
Logisch determinisme
Wilsvrijheid
Lokaal: orde slechts –Orde slechts lokaal
Lokale waarheden
Transcendente rede
Louterend kwaad
Is kwaad in groter verband goed?
Loutert: lijden –Lijden loutert
Lukas wist van de val van Jeruzalem
Verdediging van Paulus
Lukas: late –Late Lukas
Maatschappelijk contractContract: maatschappelijk –
Machtsmiddel godsdienst
Geloofsverklaringen
Maja
Immanent monisme
Manichaeisme
Ditheïsme
Marcusevangelie niet van Marcus
Marcus
Materie noodzakelijk
Argumenten tegen de bestaansgrond
Materieel: oorzaak altijd –Oorzaak altijd materieel
Meervoudige eerste oorzaak
Causale godsbewijzen
Meerzinnig noodzakelijk bestaan
Tegen modale ontologische godsbewijzen
Mens heeft geen wilsvrijheidWilsvrijheid: mens heeft geen –
Mensenoffer: immoreel –Immoreel mensenoffer
Mensgerichtheid: dwaze –Dwaze mensgerichtheid
Meta-God nodig
Entropie
Meta-ideaal nodig
Het gradatiebewijs
Meta­schepper
Transcendente regressie?
Methodologie
Tegen betrouwbaar weten
Methodologisch tekort
Argumenten tegen de protomethodologie
Minderwaardig offerOffer: minderwaardig –
Misgeloof
Begripsfouten
Modaal onhoudbare wilsvrijheid
Christendom en wilsvrijheid
Modale logica weerlegt anthropieargument
Anthropie zonder God?
Modelleren onnodig
Irreducibiliteit van representeren
Mogelijk nihilisme
Tegen modale ontologische godsbewijzen
Mogelijke minimale wereld
W₀
Mogelijke werelden verklaren het kwaad van de dood
Voorkennis van zaken
Mogelijke zingeving
Significatief nihilisme
Mogelijkheid onmogelijk
Christelijke mogelijkheid
Mohammed gerechtvaardigd door de inhoud der soera's
De soera-inhoud
Mohammed gerechtvaardigd door de vorm der soera's
De soeravorm
Molinisme
Uitverkiezing
Molinisme fnuikt wilsvrijheid
De best mogelijke wereld
Monotheïsme uit despotisme
Geloofsverklaringen
Multiversum verklaart anthropie
Veel werelden?
Mysteriegodsdienst
De oorsprong van het Christendom
Mythen in de Bijbel
Argumenten tegen de Bijbel
Nakennis: wiskunde –Wiskunde nakennis
Naturalisme geen geloof
Naturalisme
Naturalisme nobel
Naturalisme
Naturalisme onweerlegbaar
Naturalisme
Naturalisme verklaart alles
Naturalisme verklaart?
Naturalisme verklaart veel
Naturalisme verklaart?
Naturalisme verklaart wetenschap
Stelt wetenschap naturalisme?
Naturalisme: evolutie bewijst –Evolutie bewijst naturalisme
Naturalisme: nobel –Nobel naturalisme
Naturalisme: onweerlegbaar –Onweerlegbaar naturalisme
Naturalisme: stoicijns –Stoicijns naturalisme
Naturalisme: wetenschap bewijst –Wetenschap bewijst naturalisme
Naturalisme: wetenschap vereist –Wetenschap vereist naturalisme
Naturalistische rede betrouwbaar
Naturalisme en verscheidenheid aan wereldbeelden
Naturalistische waardenWaarden: naturalistische –
Natuur redt
Genade naar gedrag
Natuurconstanten onbekend: bereik van –Bereik van natuurconstanten onbekend
Natuurconstanten: noodzakelijke –Noodzakelijke natuurconstanten
Natuurgodsdienst
De oorsprong van het Christendom
Natuurkundig: qualia niet –Qualia niet natuurkundig
Natuurwetten onvolmaakt: opschortbare –Opschortbare natuurwetten onvolmaakt
Natuurwetten slechts samenvattingen
Immanente orde als begrip
Natuurwetten verhinderen wonderen
Wonderen onmogelijk?
Natuurwetten: onbreekbare –
Wetten
Nederigheid ontbreekt in het Christendom
Het Christendom
Negatieve Godservaring
Negatieve ervaring
Negatieve verstekpositie
Transcendentieproblemen
Niets tot iets mogelijk
Immanent bestaan
Niets: schepping uit –Schepping uit niets
Nihil: ex nihilo –Ex nihilo nihil
Nihilisme: mogelijk –Mogelijk nihilisme
Nihilo: creatio ex –Creatio ex nihilo
Nobel naturalisme
Naturalisme
Nodeloze ethiek
Absolute ethiek
Noncognitivisme
Theologisch Noncognitivisme
Nonexistent bewustzijn
Materialisme
Noodzaak strijdt met almacht
Gods noodzakelijk bestaan
Noodzakelijk bestaan: meerzinnig –Meerzinnig noodzakelijk bestaan
Noodzakelijk wezen onmogelijk
Ontologische godsweerleggingen
Noodzakelijke axiomata
Voorkennis
Noodzakelijke cykel mogelijk
Argumenten tegen de bestaansgrond
Noodzakelijke materie
Argumenten tegen de bestaansgrond
Noodzakelijke natuurconstanten
Fysische anthropie
Noodzakelijke waarheden: wereld zonder –Wereld zonder noodzakelijke waarheden
Nu belangrijker dan straks
Naturalistische zin
Nul: oneindig min oneindig is –Oneindig min oneindig is nul
Objectief is een vaag begrip
Absolutisme
Occasionalisme
Parallellisme van stof en geest
Ockham eist fysicalisme
Fysicalisme
Ockham weerlegt transcendentisme
Tegen transcendentisme
Ockham-proof: veel-wereldenhypothese –Veel-wereldenhypothese Ockham-proof
Offer: goedkoop –
Bezwaren tegen de aard
Offer: minderwaardig –
Bezwaren tegen de aard
Offers onethisch
Judaïsme
Omni-existentie
Vrijheid
Onaantrekkelijk Christendom
Bezwaren tegen de aard
Onbegrip vergroot lijden
Machtsbeperking — antwoorden
Onbereikbaar heil
De betaling eisende God
Onbestaan van X
Generieke tegenargumenten
Onbetrouwbare logica
Kenbaarheid
Onbewijsbaar: afwezigheid –Afwezigheid onbewijsbaar
Onbewijsbaarheid nodig voor geloof
Het doel
Onbewogen beweger
Het bewijs uit beweging
Onbreekbare natuurwettenNatuurwetten: onbreekbare –
Onderdrukkend Christendom
Bezwaren tegen de voorschriften
Onderwerping onjuist
De oproep
Ondeugdelijk argument
Absolute metafysica
Oneindig min oneindig is nul
God betaalt
Oneindig mogelijk: feitelijk –Feitelijk oneindig mogelijk
Oneindige entropie
De verklaringsgrootte
Oneindige God kan geen verlies lijden
God betaalt
Oneindige regressie kan
Cosmologische bewijzen
Oneindigheid: afleidbare –Afleidbare oneindigheid
Onfalsificeerbare bewering
Weerlegbaarheid
Onfeilbaarheid van de Bijbel presuppositioneel
Tegen presuppositie
Ongedachte werelden mogelijk
Immanente anomalie
Ongeldig godsbewijs
De pronomie
Ongeletterde apostelen
Apostolische bronnen
Ongeloof een recht
God en vrijheid
Ongelukkigmakend Christendom
Bezwaren tegen de leer
Onjuist JerichoJericho: onjuist –
Onmeetbare liefde
Bezwaren tegen de kerk
Onmogelijk heelalontstaan
Het bewijs uit tijd
Onmogelijke authenticiteit
Echtheid
Onmogelijke Drie-eenheid
De Drieëenheid
Onmogelijke reisroute
Marcus
Onmogelijke wederopstanding des vlezes
Leven na de dood
Onopgelost geest-lichaamprobleem
Geest en stof
Onrechtvaardige hel
Leven na de dood
Onredelijk Christendom
Voorbeelden van onredelijk Christendom?
Onredelijk transcendentisme
Tegen transcendente rede
Onredelijke gebedsverhoring
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Onredelijke godsdienst
Nakennis van rede
Ontbrekende robuustheid van religie
Nakennis van rede
Onterecht ordegeloof
Phanerisch nihilisme
Onterend: incarnatie is –Incarnatie is onterend
Ontkerstening
Algemene tegenargumenten
Ontologisch tegenbewijs
Valse ontologische godsbewijzen
Ontstaan heelal afhankelijk van tijdsmaat
Het begin van het heelal
Ontstaan uit niets mogelijk
Immanent bestaan
Ontwaken misdadig
Transcendente wereldbeelden
Ontwerp: evolutie weerlegt –Evolutie weerlegt ontwerp
Ontwerp: verspilling weerlegt –Verspilling weerlegt ontwerp
Onuitgekomen profetieënProfetieën: onuitgekomen –
Onverdiend lijden
Kwaad is posterieur
Onverifieerbare beweringen
Mijn heilsstap
Onverklaarbaar bestaan-op-zich
Transcendent bestaan
Onverklaarbaarheid aanvaardbaar
Immanente structuur
Onvermijdelijk fatalisme
Fatalisme?
Onveroorzaakte schepping
Schepping uit niets
Onveroorzaakte wereld
Transcendent bestaan
Onvervulde profetieProfetie: onvervulde –
Onvolledige informatie
Mijn heilsstap
Onvolmaakte schepper
De schepping
Onvolmaakte schepping
Kwaad en een goede God
Onvolmaaktheid verwaarloosbaar
Niet onvolmaakt?
Onvrije wil
Onze wil onvrij?
Onwaarschijnlijke begrafenisBegrafenis: onwaarschijnlijke –
Onweerlegbaar naturalisme
Naturalisme
Onweerstaanbare genadeGenade: onweerstaanbare –
Onweetbaarheid
Skepsis omtrent oordelen
Onweetbare feiten bestaan
Alwetendheidsparadoxen
Onweetbare wonderen
Metageschiedenis
Onwerkelijk kwaad: teleologisch –Teleologisch onwerkelijk kwaad
Onwetenschappelijke godshypothese
Tegen transcendentisme
Onzichtbare tuinman
Flews tuinman
Onzin in de Bijbel
De Bijbelse leer
Ooievaar
Geen God
Oorspronkelijkheid: geloof fnuikt –Geloof fnuikt oorspronkelijkheid
Oorzaak altijd materieel
Schepping uit niets
Oorzaak nooit God
Schepping onmogelijk?
Oorzaak vergt tijd
Causale godsbewijzen
Oorzaak vóór gevolg
Transcendent bestaan
Open systeem
Argumenten tegen de bestaansgrond
Openbaring nodig
Ik ervaar niets
Openbaringskennis circulair
Argumenten tegen de Bijbel
Opschortbare natuurwetten onvolmaakt
Orde en wonderen
Opstanding onmogelijk
Opstanding onredelijk?
Opstanding onmogelijk: vleselijke –Vleselijke opstanding onmogelijk
Orde bewijsbaar
Eilanden van orde
Orde blijkt uit ervaring
Voorkennis van orde
Orde door zelforganisatie
Naturalisme en orde
Orde slechts lokaal
Epistemische anthropie
Orde toeval
Immanente orde als begrip
Orde uit chaos
Naturalisme en rijkdom
Orde uit wanorde mogelijk
Eilanden van orde
Orde weerlegt wonderen
Deïsme
Orde wordt waargenomen
Immanente orde als begrip
Orde zeer groot
Immanent vertrouwen in orde
Orde-eiland onwaarschijnlijk
Voorkennis van orde
Orde: processen leiden tot –Processen leiden tot orde
Orde: zelforganisatie creëert –
Naturalisme en orde
Ordegeloof: onterecht –Onterecht ordegeloof
Oscillerend heelal
Anthropie noodzakelijk?
Overgave aan God: vrees voor –Vrees voor overgave aan God
Overleven vergt weten
Naturalistisch bewustzijn betrouwbaar
Overtuigen
Relatieve ethiek?
Overtuiging kan algemeen en toch onjuist zijn
Geen voorkennis?
Paashaas
Geen God
Paleontologie weerlegt scheppingsverhaal
De aanvang
Panbabylonisme
De oorsprong van het Christendom
Panentheïsme
Pantheïsme
Panpsychisme
Panpsychisme
Panthelisme
Panpsychisme
Paradijsverhaal Babylonisch
Babylon
Paradox bewijst niets
Presuppositionele dialoog
Parallellisme: psychofysisch –Psychofysisch parallellisme
Paranoïde Christen
Zielkunde
Parmenides had het mis
Ontologische godsbewijzen
Paulus geëxalteerd
Saul
Paulus verzon veel
Externe criteria voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
Pchychotische gelovigen
Geloof als psychologisme
Perfecte genade
Alverzoening
Perfecte God onmogelijk
Het gradatiebewijs
Persoonlijk God onredelijk
Vormen van theïsme
Plaatsvervanging onaanvaardbaar
Plaatsvervanging
Poel des vuurs
Het afwijzen van het heil
Positivisme
Tegen de transcendentieboom
Praktijk toont dat theorie niet overtuigt
Argumenten tegen dit boekje
Praktijk weerlegt Christelijke leer
Bezwaren tegen de kerk
Praktijk: theorie weerlegt –Theorie weerlegt praktijk
Predestinatie
Onze wil onvrij?
Predestinatie strijdt met wilsvrijheid
Onze wil onvrij?
Predicaat: existentie geen –Existentie geen predicaat
Presuppositie fnuikt godsbewijzen
Tegen presuppositie
Prewetenschappelijk geloof
Deïsme
Primitief atheïsme
De Xjes
Processen leiden tot orde
Immanente orde mogelijk?
Profetie: onvervulde –
De profetieën geselecteerd?
Profetieën naderhand geselecteerd
De profetieën geselecteerd?
Profetieën pas naderhand als Messiaans geïnterpreteerd
De profetieën geselecteerd?
Profetieën: achteraf geïnterpreteerde –
De profetieën geselecteerd?
Profetieën: achteraf geselecteerde –
De profetieën geselecteerd?
Profetieën: onuitgekomen –
De profetieën geselecteerd?
Profetisch determinisme
Wilsvrijheid transcendent beschouwd
Pseudepigrafie
Apostolische bronnen
Psychisch compatibilisme
Epistemische wilsvrijheid
Psychisch vertrouwenVertrouwen: psychisch –
Psycho-analyse
Rationeel nihilisme
Psychofysisch parallellisme
Parallellisme van stof en geest
Psychologismen suggereren Godservaring
God ervaren
Pulsaties: werelden uit –Werelden uit pulsaties
Pulserend heelal
Anthropie noodzakelijk?
Pyrrhonisme
Skepsis omtrent oordelen
Qualia bestaan niet
Tegen qualia
Qualia leiden tot oneindige regressie
Tegen qualia
Qualia niet natuurkundig
Fysicalisme
Qualia zijn epifenomenen
Stof en geest immanent beschouwd
Quanten­bewustzijn
Quantaal bewustzijn
Ratjetoe aan Bijbeltekst
Argumenten tegen de Bijbel
Reactionair Christendom
Bezwaren tegen de voorschriften
Realiteit: consensus–
Voorkennis
Recht op ongeloof
God en vrijheid
Redding onmogelijk
De betaling eisende God
Rede defect bij Christenen
Christendom en rede
Rede evolutionair voordelig
Denken uit evolutie?
Rede geborgd door wederzijdse beïnvloeding
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Rede mogelijk: deterministische –
Determinisme
Rede overtuigt
Denken uit evolutie?
Rede psychologisch
Rationeel subjectivisme
Rede relatief
Rationeel subjectivisme
Rede uit hersenactiviteit
Naturalisme en denken
Rede uit structuur
Volgt rede uit structuur?
Rede: determinisme borgt –Determinisme borgt rede
Redeborger: bestaande –Bestaande redeborger
Redelijke almacht
Almacht
Redelijkheid impliceert geen waarheid
Tegen presuppositie
Redelijkheid is een plicht
Christendom en rede
Redeloosheid mogelijk
Skepsis omtrent oordelen
Reduceerbaarheid van X
Generieke tegenargumenten
Regelmaat steunt inductie
Inductie
Regelmatige wereld impliceert de onmogelijkheid van gebedsverhoring
Orde en wonderen
Regionaal geloof
Heilsgeloof
Regressie borgt betekenis
Immanente betekenis
Regressie tot in het oneindige mogelijk
Cosmologische bewijzen
Regressie transcendent
Intentie
Regressie verklaart niet
Transcendente regressie?
Regressie: transcendente –Transcendente regressie
Reisroute: onmogelijke –Onmogelijke reisroute
Relatieve almacht
Almacht
Religie fnuikt creativiteit
Algemene tegenargumenten
Religie verdomt
Algemene tegenargumenten
Religie: irrationele –Irrationele religie
Religies talrijk
Immanente geloven
Religies: veel –Veel religies
Restrictieparadox: beginsel van toereikende grond een –Beginsel van toereikende grond een restrictieparadox
Robot kan zich bewust zijn
Stof en geest immanent beschouwd
Robuustheid van religie: ontbrekende –Ontbrekende robuustheid van religie
Russells theepot
Immanente anomalie
Tegen een Schepper
Samengestelde eigenheid
Immanente identiteit
Satan zondigde in de hemel
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Schaarste nodig voor geluk
Bezwaren: schaarste
Schaarste nodig voor waarde
Bezwaren: schaarste
Scheppen minderwaardig
Is scheppen onvolmaakt?
Schepper onpersoonlijk
Transcendentalisme
Schepper onvolmaakt
De wereld
Schepper: creatio ex nihilo weerlegt –Creatio ex nihilo weerlegt schepper
Schepper: geschapen –Geschapen schepper
Schepper: meta–Meta­schepper
Schepper?: wie schiep de –Wie schiep de schepper?
Schepping impliceert onvolkomen God
Tegen een Schepper
Schepping inferieur
De schepping
Schepping uit niets
Schepping uit niets
Schepping vergt geen geest
Denkwerelden
Schepping: onveroorzaakte –Onveroorzaakte schepping
Schepping: onvolmaakte –Onvolmaakte schepping
Scheppingsverhaal Babylonisch
Babylon
Scheppingsverhaal: paleontologie weerlegt –Paleontologie weerlegt scheppingsverhaal
Schitterend zelfontstaanZelfontstaan: schitterend –
Schuld eindig, want schuldenaar eindig
Is onze schuld eindig?
Schuld kan geschrapt worden
Ik betaal
Schuld onmeetbaar
Is onze schuld eindig?
Schuld te gemakkelijk weggepraat
Verwerken
Schuldbesef cultureel bepaald
Ontkennen
Schuldeiser onrechtvaardig jegens delger
Liefde en genade
Schuldenaar moet zelf betalen
Plaatsvervanging
Schuldgevoel ontbreekt
Zedelijke aanspraak
Schuldgevoel wordt aangepraat
Verwerken
Semantiek uit syntaxis
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Sinterklaas
Geen God
Skepsis
Skepsis omtrent oordelen
Skepsis houdbaar
Skepsis omtrent oordelen
Skepsis omtrent identiteitIdentiteit: skepsis omtrent –
Skepsische grondhouding
Skepsis
Slachtoffers onzedelijk
Judaïsme
Slecht door wilsvrijheid
Christendom en wilsvrijheid
Slechte God breekt wetten
Orde en wonderen
Slechtere anderen
Ontkennen
Soera-inhoud toont goddelijkheid Koran
De soera-inhoud
Soeravorm toont goddelijkheid Koran
De soeravorm
Soevereine geest vergt soevereine metageest
Transcendente soevereine geest
Solipsisme eenvoudiger dan transcendentisme
Solipsisme en het bestaan
Solipsisme inductief redelijk
Solipsistische wereldbeelden
Solipsisme onweerlegbaar
Solipsistische wereldbeelden
Solipsisme verklaart minimaal
Solipsisme
Speculatief wereldbeeld
Tegen betrouwbaar weten
Sterven voor bewuste leugen normaal
Logen de apostelen?
Stervende god onmogelijk
Het Christendom
Stervende God onmogelijk
Tegen Gods sterven
Stipulatief compatibilisme
Immanent compatibilisme
Stof brengt geest voort
Geest uit stof immanent beschouwd
Stof enkel een idee
Stof uit geest immanent beschouwd
Stof uit geest
Stof uit geest immanent beschouwd
Stoicijns naturalisme
Naturalisme
Straffen zinvol bij determinisme
Determinisme en ethiek
Strijdige verslagen
Lukas onbetrouwbaar?
Structuur leidt tot rede
Volgt rede uit structuur?
Subjectief transcendentisme
Immanent dilemma
Subjectieve ervaringen van anderen zijn geen basis voor een geloof
Geloof op gezag
Subjectieve ethiek
Subjectieve ethiek?
Subjectiviteit: transcendente –Transcendente subjectiviteit
Syntaxis produceert semantiek
Argumenten tegen de irreducibiliteit van semantiek
Systeem open
Argumenten tegen de bestaansgrond
Taligheid niet vanzelfsprekend
Namen
Talloze godsdiensten
Transcendente geloven
Talrijke heilsgelovenHeilsgeloven: talrijke –
Tegenredelijk Christemdom
Christelijke rede
Tegenstrijdige gebeden
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Tekstuele impliceert geen factuele juistheid
Het schrijven van het Nieuwe Testament
Teleologisch onwerkelijk kwaad
Is kwaad in groter verband goed?
Teleologische regressie
Entropie
Terrorisme
God ervaren
Theepot: russells –Russells theepot
Theepot: Russells –Russells theepot
Theïsme: kwaad weerlegt –Kwaad weerlegt theïsme
Theogonie onaanvaardbaar
Heeft God een zoon?
Theorie overtuigt niet
Argumenten tegen dit boekje
Theorie weerlegt praktijk
Argumenten tegen dit boekje
Thora eeuwig
Thoraïsche religies
Tijdloze materie weerlegt Kalam
Kalam-argumenten
Tijdsbestaan bewijsbaar
Het bestaan van tijd
Tijdsmaat: ontstaan heelal afhankelijk van –Ontstaan heelal afhankelijk van tijdsmaat
Tijdsrichting volgt uit entropie
Immanente tijd
Toereikende grond fnuikt wilsvrijheid
Wilsvrijheid
Toereikende grond: beslissing geen –Beslissing geen toereikende grond
Toereikende grond: wilsvrijheid fnuikt –Wilsvrijheid fnuikt toereikende grond
Toereikende-grondbeginsel: zelfstrijdig –Zelfstrijdig toereikende-grondbeginsel
Toeval fnuikt wilsvrijheid
Wilsonvrijheid
Tracker fieldField: tracker –
Transcendent compatibilisme maakt God slecht
Transcendent compatibilisme
Transcendent stof
Geest uit stof immanent beschouwd
Transcendente anomalie
Immanente anomalie
Transcendente anthropie
Transcendente wereldbeelden
Transcendente geest paradoxaal
Transcendente God
Transcendente generalisatie onredelijk
Immanentisme
Transcendente rede onbetrouwbaar
Transcendente verscheidenheid aan wereldbeelden
Transcendente regressie
Intentie
Transcendente subjectiviteit
Immanent dilemma
Transcendentiegraaf geen boom
Tegen de transcendentieboom
Transcendentisme empirisch niet vast te stellen
Transcendentisme
Transcendentisme feilbaar denkproduct
Tegen transcendente rede
Transcendentisme: ockham weerlegt –Ockham weerlegt transcendentisme
Transcendentisme: subjectief –Subjectief transcendentisme
Transcendentisme: zinloos –Zinloos transcendentisme
Transcendentist is irrationeel
Tegen transcendente rede
Triniteit: contradictoire –Contradictoire Triniteit
Tuinman
Eindige bovennatuurlijke machten
Twee aspecten
Eigenschapsdualisme
Twijfel mogelijk
Overtuigingen
Typen van entiteiten minimaliseren
Anomalie
Uitverkiezing tot genade
Genade voor sommigen
Unitaire god redelijker
Unitariteit
Universa­generator
Wereldgeneratoren
Universum eeuwig
De schepping
Universum geen zaak
Het bewijs uit tijd
Universum gevarieerd
Variabele natuur„constanten”
Universum zelfstrijdig: beginnend –Beginnend universum zelfstrijdig
Val van Jeruzalem: lukas wist van de –Lukas wist van de val van Jeruzalem
Valse Godservaring
Valse ervaring
Veel religies
Transcendente geloven
Veel werelden
Veel werelden?
Veel-wereldenhypothese Ockham-proof
Veel werelden?
Verantwoordelijkheid onoverdraagbaar
Plaatsvervanging
Verborgen God
Verzonnen religies
Verborgen God niet liefdevol
Geen ervaring, dus geen God?
Verenigend fysicalisme
Fysicalisme
Vergeeft niet
De veel eisende God
Vergezochte theorie
Tegen presuppositie
Verhoring van gebeden is beperkt
Dekpuntstheoretische gebedsverhoring
Verifieerbaarheid ontbreekt
Mijn heilsstap
Verklaring mogelijk: complexe –Complexe verklaring mogelijk
Verklaring strijdt met transcendentie
Transcendente antwoorden
Verklaring verdringt onderzoek
Algemene tegenargumenten
Verlangen bewijst geen vervulbaarheid
Gemis ervaren
Verlangen geeft evolutievoordeel
Verklaringen voor het gemis
Verlangen naar behoud
Verklaringen voor het gemis
Verlangen naar de baarmoeder
Verklaringen voor het gemis
Verlies lijden: oneindige God kan geen –Oneindige God kan geen verlies lijden
Verscheidenheid: illusie van –Illusie van verscheidenheid
Verslagen: strijdige –Strijdige verslagen
Verspilling weerlegt ontwerp
Naturalisme en rijkdom
Verstand door evolutie verbeterd
Evolutie waarborgt rede?
Verstekpositie: negatieve –Negatieve verstekpositie
Versterkt Gauniloargument
Het ontologisch godsbewijs van Anselmus
Vertrouwen in de rede groeit
Geen redeborger nodig?
Vertrouwen in rede blijft
Betrouwbaarheid van de rede
Vertrouwen in rede herwinbaar
Betrouwbaarheid van de rede
Vertrouwen: psychisch –
Immanent vertrouwen
Verzonnen religie
Verzonnen religies
Vier-eenheid
Andere presuppositionele opties?
Visioenen: epilepsie veroorzaakt –Epilepsie veroorzaakt visioenen
Vleeswording: godonwaardige –Godonwaardige vleeswording
Vleselijke opstanding onmogelijk
Leven na de dood
Voldoende grond niet altijd nodig
Toereikende grond
Volgzaamheidseis is despotisch
Bezwaren tegen de voorschriften
Volledige informatie nodig
Mijn heilsstap
Volmaakt God schept niet
Tegen een Schepper
Volmaakte geest schept niet
Is scheppen onvolmaakt?
Volmaakte wereld
Niet onvolmaakt?
Volmaaktheid strijdig
Presuppositie en Godsbewijzen
Voorbeschikking
Uitverkiezing
Vooroordeel in wijsbegeerte
Materie
Voorstelbaar dualisme
Fysicalisme
Vooruitgang
Naturalisme en rijkdom
Vorm der soera's rechtvaardigt Mohammed
De soeravorm
Vraag niet betekenisvol
Skepsis omtrent God
Vrede blijft uit
De Messias
Vrees voor dood
Geloofsbronnen voor leven na de dood
Vrees voor overgave aan God
Angst voor overgave
Vrijheid onder compatibilisme
Immanent compatibilisme
Vrijheid van dwang: wilsvrijheid betekent –Wilsvrijheid betekent vrijheid van dwang
Vrijheid: alwetendheid fnuikt –Alwetendheid fnuikt vrijheid
W₋ mogelijk
W₀
W₀ mogelijk
W₀
Waan van God
Argumenten tegen schepping
Waarde vergt schaarste
Bezwaren: schaarste
Waarden bestaan
Waarden
Waarden objectief zonder God
Immanente ethiek
Waarden onwaardeerbaar
Ethiek
Waarden: naturalistische –
Immanente waarden
Waarheden: lokale –Lokale waarheden
Waarheid defleert
Semantische godsbewijzen
Waarheid is conventie
Rationeel intersubjectivisme
Waarheid niet door aantrekkelijkheid geborgd wordt
Het doel
Waarheid onkenbaar
Immanent vertrouwen in rede
Waarheid vergt meer dan consequentie
Andere presuppositionele opties?
Waarheid voelt onwaar
De toestand van de zondaar
Waarheid: hersengebonden –Hersengebonden waarheid
Waarheidsvinding verwerpt authoriteit
Transcendente verscheidenheid aan wereldbeelden
Waarom God?
Intentie
Waarschijnlijkheid volstaat voor weten
Waarschijnlijkheid borgt rede?
Wacht vergiste zich
Het verkeerde graf?
Wangeloof
Begripsfouten
Wanorde kan tot orde leiden
Eilanden van orde
Wanorde: werelden uit –Werelden uit wanorde
Wantrouwen in de rede verdwijnt
Geen redeborger nodig?
Wederopstanding des vlezes: onmogelijke –Onmogelijke wederopstanding des vlezes
Wederzijdse beïnvloeding
Wederzijdse beïnvloeding van materie en geest
Weerlegd door kwaad
Kwaad en een goede God
Wereld deterministisch
Determinisme
Wereld geen voorwerp
Het bewijs uit tijd
Wereld volmaakt per definitie
Niet onvolmaakt?
Wereld zonder noodzakelijke waarheden
Transcendente rede
Wereld: illusionaire –
Moeitevol solipsisme
Wereld: imperfecte –Imperfecte wereld
Wereld: mogelijke minimale –Mogelijke minimale wereld
Wereld: onveroorzaakte –Onveroorzaakte wereld
Wereld­constructor
Wereldgeneratoren
Wereldbeeld voelt goed
Het doel
Wereldbeelden botsen
Tegen presuppositie
Werelden mogelijk: ongedachte –Ongedachte werelden mogelijk
Werelden uit pulsaties
Wereldgeneratoren
Werelden uit wanorde
Wereldgeneratoren
Werelden uit zwarte gaten
Wereldgeneratoren
Werelden: veel –Veel werelden
Werkelijkheid is geen droom
Denkwerelden
Werkelijkheid: gemeenschaps–
Voorkennis
Werkelijkheid: wiskundige –Wiskundige werkelijkheid
Werken redden
Genade naar gedrag
Wet bindt God niet
De schuldschrappende God
Wet gemakkelijk vervulbaar
De weinig eisende God
Wet niet opgeheven
Thoraïsche religies
Wet volstaat
Thoraïsche religies
Wet voor eeuwig
Thoraïsche religies
Weten nodig voor overleven
Naturalistisch bewustzijn betrouwbaar
Weten onmogelijk
Diallel
Wetenschap bewijst naturalisme
Stelt wetenschap naturalisme?
Wetenschap uit Christendom triviaal
Metawetenschap
Wetenschap vereist naturalisme
Stelt wetenschap naturalisme?
Wetenschap vergt herhaalbaarheidHerhaalbaarheid: wetenschap vergt –
Wetenschap verklaart alles
Wijsbegeerte als wetenschapsgrens
Wetenschap weerlegt Bijbel
Wetenschap versus de Bijbel?
Wetenschap weerlegt Godsgeloof
Geloofsverklaringen
Wetenschap weerlegt Godshypothese
Inleiding tot heilsgeloof
Wetenschap: definitie van –Definitie van wetenschap
Wetenschap: naturalisme verklaart –Naturalisme verklaart wetenschap
Wetgeving werkzaam bij determinisme
Determinisme en ethiek
Wetten: goede God breekt geen –Goede God breekt geen wetten
Wezenlijke almacht onmogelijk
Almacht
Wie eist bewijst
Geen God
Wie schiep de schepper?
Transcendente regressie?
Wijsbegeerte bevooroordeeld
Materie
Wil vrij door onberekenbaarheid
Epistemische wilsvrijheid
Wil: onvrije –Onvrije wil
Willekeur in uitverkiezing
Genade naar Gods welbehagen
Wilsonvrijheid: zondeloosheid vergt –Zondeloosheid vergt wilsonvrijheid
Wilsvrijheid betekent vrijheid van dwang
God en vrijheid
Wilsvrijheid door quantumeffecten
Quantale wil
Wilsvrijheid een keuze
Inhoudelijke posterioriteit
Wilsvrijheid fnuikt toereikende grond
Wilsvrijheid
Wilsvrijheid is bewustzijn
Wilsvrijheid en bewustzijn
Wilsvrijheid is zelfoorzaak
Wilsvrijheid
Wilsvrijheid is zelftoerekening
Wilsvrijheid en bewustzijn
Wilsvrijheid kan in algoede wereld
Christendom en wilsvrijheid
Wilsvrijheid onmogelijk
Transcendente vrijdom van God
Wilsvrijheid strijdt met determinisme
Dekpuntstheorie wijsgerig beschouwd
Wilsvrijheid strijdt met zondeloosheid
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Wilsvrijheid: mens heeft geen –
Ik in de wereld
Wilsvrijheid: modaal onhoudbare –Modaal onhoudbare wilsvrijheid
Wilsvrijheid: predestinatie strijdt met –Predestinatie strijdt met wilsvrijheid
Wilsvrijheid: slecht door –Slecht door wilsvrijheid
Wilsvrijheid: toeval fnuikt –Toeval fnuikt wilsvrijheid
Wiskunde gedachtenconstructieGedachtenconstructie: wiskunde –
Wiskunde nakennis
Voorkennis van logica
Wiskundige werkelijkheid
Sciëntisme
Wonder geen bewijs
Presuppositionele dialoog
Wonderen een gatenoplossing
Deïsme
Wonderen een zwaktebod
Deïsme
Wonderen onaantoonbaar
Tegen deïsme
Wonderen onidentificeerbaar
Sciëntistische afsluiting
Wonderen ontbreken
Tegen deïsme
Wonderen onweetbaar
Tegen deïsme
Wonderen strijden met Ockham's scheermes
Wonderen te informatierijk?
Wonderen tegen wetenschap
Sciëntistische afsluiting
Wonderen verhinderen absolute natuurwetten
Wonderen onmogelijk?
Wonderen verklaren niet
Sciëntistische afsluiting
Wonderen zelfstrijdig
Sciëntistische afsluiting
Wonderen: natuurwetten verhinderen –Natuurwetten verhinderen wonderen
Wonderen: onweetbare –Onweetbare wonderen
Zee van Galilea: gerasa ver van de –Gerasa ver van de Zee van Galilea
Zekerheid onmogelijk
Argumenten tegen de protomethodologie
Zekerheid onnodig voor weten
Waarschijnlijkheid borgt rede?
Zeldzaamheid gewoon
De zeldzame naturalist
Zelf bestaat niet
Fysicalisme
Zelf buiten de waarneembare wereld
Ik
Zelfingressie onmogelijk
De Drieëenheid
Zelfmoordterrorist
God ervaren
Zelfontstaan: schitterend –
Naturalisme
Zelfoorzaak: wilsvrijheid is –Wilsvrijheid is zelfoorzaak
Zelforganisatie creëert ordeOrde: zelforganisatie creëert –
Zelforganisatie: orde door –Orde door zelforganisatie
Zelfovergave: angst voor –Angst voor zelfovergave
Zelfschepping mogelijk: doenlijke –Doenlijke zelfschepping mogelijk
Zelfstrijdig toereikende-grondbeginsel
Toereikende grond
Zelfzucht
Goed om de verkeerde reden?
Ziel identiteitsloos
Transcendente eenheid en identiteit
Zielkundig compatibilisme
Epistemische wilsvrijheid
Zijnsvraag blijft
Tegen de transcendentieboom
Zin erft niet over
Transcendente zin
Zingeving
Naturalistische zin
Zingeving: mogelijke –Mogelijke zingeving
Zinloos transcendentisme
Transcendente zin
Zinloosheid
Naturalistische zin
Zinloosheid wetenschappelijk aangetoond
Zin
Zinloze doodDood: zinloze –
Zinsbesef door evolutie
Naturalistische zin
Zombies bewijzen dualisme
Fysicalisme
Zonde in de hemel
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Zonde onoverdraagbaar
Plaatsvervanging
Zonde­liefde
Angst voor overgave
Zondeloosheid vergt wilsonvrijheid
‚Hemel’ zelfstrijdig?
Zonden compensabel
De betaling eisende God
Zonder reden alles mogelijk
Toe te voegen
Zondvloedverhaal Babylonisch
Babylon
Zoroastrianisme
Ditheïsme
Zwarte gaten: werelden uit –Werelden uit zwarte gaten
Zwijgen over God nodig
Skepsis omtrent God