Γλωσσα

Het woord γλωσσα betekent, net als bijvoorbeeld het Franse 'langue', of vroeger het Nederlandse 'tong', zowel 'tong' (het orgaan) als 'taal'. (De Griekse uitdrukking γλωσσαις λαλειν betekent dan ook gewoon 'spreken in (andere) talen'. We moeten niet in iedere vermelding van spreken in tongen een verwijzing naar de geestesgave willen zien.)

Soms staat het woord voor (iets dat lijkt op) het lichaamsdeel.

Lukas 16:24
En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.
Handelingen 2:2-3
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;
Openbaring 16:10-11
En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.

In andere gevallen verwijst het naar spraak of spreken.

Lukas 1:64
En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong (losgemaakt), en hij sprak, God lovende.
Handelingen 2:26-27
Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hope, omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien.
Romeinen 3:13
Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen;
Romeinen 14:11
Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Jakobus 1:26
Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.
Jakobus 3:5-6
Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.
Jakobus 3:7-8a
Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen.
1 Petrus 3:10
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;
1 Johannes 3:18
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

De relatie tussen beide betekenissen blijkt duidelijk in de volgende passage.

Marcus 7:33-35
Hij nam hem terzijde, buiten de schare, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan, en Hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem: Effata, dat is: wordt geopend! En zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijner tong los en hij sprak goed.

Tenslotte kan het 'taal' betekenen, en daarmee 'groep sprekers van die taal'.

Handelingen 2:11
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.
1 Korinthiërs 13:1
Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
Openbaring 5:9
En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;
Openbaring 7:9
Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
Openbaring 10:11
En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.
Openbaring 11:9
En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.
Openbaring 14:6
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;
Openbaring 17:15
En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.

Of zelfs 'spreker', 'persoon' in het algemeen.

Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Nog enige voorkomens van γλωσσα worden geciteerd in Bedieningen, en de overige alle in spreken in tongen en de pagina's daaronder.

Noot:

In de grondtekst van 1 Timotheüs 3:8 staat geen vorm van γλωσσα, maar διλογους, dat zoiets als "met dubbelredenering" betekent.

1 Timotheüs 3:8
Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit,