De introductie

Het heeft weinig zin de Bijbel te lezen zonder het gelezene te begrijpen. De wereld waarin de verschillende Bijbelboeken geschreven werden verschilt echter nogal wat van de onze. Taal en cultuur verschillen niet alleen tussen toen en nu, maar ook tussen het ene Bijbelboek en het andere. Het hier verschafte materiaal dient ertoe ons te helpen deze verschillen te overbruggen.

Vergeet niet dat de Bijbel bedoeld is bestudeerd en begrepen te worden!

Nehemia 8:8
Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep.
Psalmen 119:125
Ik ben uw knecht, geef mij verstand, opdat ik uw getuigenissen kenne.
Spreuken 25:27
Veel honig eten is niet goed, maar het doorvorsen van zware dingen is een eer.
(Honing staat hier voor licht-verteerbare kost.)
Handelingen 8:30-35
En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open. In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde, en zeide tot Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus.
2 Timotheüs 3:16-17
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
(Te onderrichten ‥ op te voeden: dit is een chiasme: juiste leer, onjuiste leer, onjuist gedrag, juist gedrag.)
Prediker 12:12
En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd; er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is afmatting voor het lichaam.