Ons leven in Christus

Ons leven in Christus is leven uit de Geest. De vrucht van de Geest moet dan ook de vrucht van ons leven zijn.

Ik heb nog geen goede indeling gevonden voor de onderwerpen die hier behandeld worden. Enig rondzoeken, of het raadplegen van de naslagmogelijkheden, kan dan ook noodzakelijk zijn.

Omze authoriteit is God, en meer specifiek de Heilige Geest — niet een apostel of kerkleider.

Spreuken 28:5
Jesaja 54:13
Jesaja 5:13
Jeremia 31:33
Filippenzen 3:15
Laten wij dan allen die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien gij op enig punt anders gezind zijt, God zal u ook dat openbaren;
Johannes 6:45
Johannes 14:26
Johannes 16:13
1 Korinthiërs 2:12
1 Korinthiërs 2:15
1 Thessalonicenzen 4:9
Hebreeën 8:10-11
1 Johannes 2:20
1 Johannes 2:27

De Geest in ons is het teken van bij Jezus (en dus tot de gemeente) te behoren.

Handelingen 2:38
Handelingen 5:32
Handelingen 10:44-48
Handelingen 11:15
Handelingen 15:8
Handelingen 19:2-6
(Paulus zag dat de Geest ontbrak — anders zou hij het niet gevraagd hebben.)
Romeinen 5:5
Romeinen 8:14-17
Titus 3:5-6
1 Johannes 4:13

Wij worden dus geacht wat mensen ons leren te vergelijken met wat God ons leert — het geestelijke met het geestelijke. Dat kan de Bijbel zijn, of de Geest die in ons woont (Johannes 5:38-40).

Wij kunnen bidden dat wij of anderen die Geest zullen hebben.

2 Timotheüs 2:7

((Te doen.))

Johannes 10:27

((Te doen.))

De gemeente als geheel heeft authoriteit (1 Korinthiërs 14:29), doordat de Geest zichtbaar in ons is door handoplegging. Voor hen die de Geest nog niet hebben is de Schrift de authoriteit (Lukas 16:29-31, Johannes 1:45, Johannes 5:39, Handelingen 17:11, 2 Timotheüs 3:15-17, 2 Petrus 1:19 — de Morgenster is Jezus).