Het heil in Jezus

Onder deze centrale tab van de verzencollectie wordt getoond dat wij redding nodig hebben, en dat en hoe wij die ook kunnen verkrijgen.

Johannes 13:17
Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

Deze collectie Bijbelverzen is niet bedoeld als een interessant discussiestuk, of als een poging een bepaald gelijk of ongelijk te bewijzen. Vergeet U als ʼt U belieft niet dat het hier gaat om Uw eeuwig zielenheil. Laat deze wetenschap U niet opjagen tot het nemen van stappen waar Uw geweten nog niet aan toe is, maar vermijd zeker ook het andere, veel grotere gevaar: dat U weliswaar weet wat U doen moet, maar het nog niet doet. Niemand weet wanneer God zijn ziel zal opeisen, en nu is het de dag des heils!

Hebreeën 12:25
Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen (spreekt).
Jakobus 1:22
En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.