Nederlandse vertalingen

Één van de problemen bij vertalen is het feit dat woorden in de ene taal meestal geen precies equivalent in de andere taal hebben. Een Grieks woord betekent dus vaak net iets anders dan de meest overeenkomende woorden in de doel­taal, in ons geval het Nederlands, en andersom wordt de betekenis van één Nederlands woord vaak deels gedekt door verschillende Griekse woorden.

Zo betekent het Griekse woord χειρ ongeveer „hand”, maar niet precies: het is de naam voor alles vanaf de elleboog totaan de vingertoppen: de hand plus de onderarm — iets waar het Nederlands geen woord voor heeft. Meestal is „hand” een goede vertaling, maar soms kan dat misleidend zijn:

Lukas 24:39-40
Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.
Johannes 20:25-27
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.

De Romeinen wisten heel goed dat een nagel door de handpalmen het gewicht van een mens niet zou kunnen dragen, en bij een kruisiging sloegen ze dan ook de nagels door de polsen, met als bijkomend effect dat de zenuwknoop aldaar zeer pijnlijk geprikkeld werd. Dit gegeven lijkt in tegenspraak met de hier geciteerde teksten, maar is dat niet met de Griekse tekst.

In dit deel van de verzenverzameling wordt van enige Nederlandse en Griekse woorden aangegeven door welke woorden in de andere taal de betekenis zoal gedekt wordt.