Het probleem van de zonde

Wij zijn allen zondig, zelfs slaaf van de zonde, en veroordeeld door de Wet. Uit onszelf kunnen we nooit uit die slavernij geraken, en dus zullen we, zonder interventie van God, de eeuwige hellestraf ontvangen.

Gods normen zijn absoluut: alles wat we beter hadden kunnen doen is zonde.

1 Johannes 3:17
Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?
Jakobus 4:17-5:1
Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.

Zonde komt overeen met het ingaan tegen Gods volmaakte Wet.

1 Korinthiërs 15:56z
de kracht der zonde is de wet.
1 Johannes 3:4
Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.
1 Johannes 5:17a
Alle ongerechtigheid is zonde,
Zie ook
Jakobus 2:9.

Zonde wordt echter niet toegerekend zonder kennis van die Wet. Het is namelijk de Wet die de straf op de zonde bepaalt. Dit was al zo vanaf het begin.

Genesis 2:17
maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
(De inversie van deze vloek — sterven, uit het paradijs gezet worden — vinden we in Lukas 24:43.)
Romeinen 3:20z
want wet doet zonde kennen.
Romeinen 5:13z
Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
Romeinen 7:7z-8
Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood.

N.B.: Het volgende vers gaat niet over het laatste oordeel of de eeuwige straf.

Psalmen 9:18
De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.