Zaken

A fortiori
Argument a fortiori
Aalmoes
Gegeven aalmoezen als schat
Aanbidding
Jezus komt Goddelijke eer toe
Aandacht
Aandacht als kijken en zien
Aanhaling
Aanhaling
Aanklager
Doodstraf
Aanliggen
Aanliggen
Aanloop
Positief parallellisme
Aanneming des heils
De logische drogreden
Aanneming des persoons
Gods onpartijdigheid
Aanpassing: tekst–
Inwendige tekstkritiek
Aanspreeknaamval
Γυναι als aanspreektitel
Aanstoot
Commentaar op Mattheüs
Aantonende wijsWijs: aantonende –
Aanvals­wapenWapen: aanvals–
Aanvang
De aanvang der schepping
Aanvoegende wijsWijs: aanvoegende –
Aanvullend parallellismeParallellisme: aanvullend –
Aanvulling
Aanvullend parallellisme
Aanzien des persoons
Gods onpartijdigheid
Aanzienlijke
Christelijke onpartijdigheid
Aard
De aard van de mens
Gods aard
Aardbeving
Commentaar op de Kleine Profeten
Aardse gewesten
Commentaar op Efeziërs
Abductie
Het argument
Abrahamitisch verbondVerbond: abrahamitisch –
Absoluut tellenTellen: absoluut –
Accusativus
Accusativus cum infinitivo
Accusativus cum infinitivo
Accusativus cum infinitivo
Achten
Hoogachting
Achtergrond
Onze eigen achtergrond
Achterwaarts argumentArgument: achterwaarts –
Achterwaarts geslachts­registerRegister: achterwaarts geslachts–
ACI
Accusativus cum infinitivo
Acrostichon
Acrostichon
Actief
De vormen van het Griekse werkwoord
Activum
De vormen van het Griekse werkwoord
Administratieve kleitafelKleitafel: administratieve –
Afbeelding: voor–
Daadbeelden
Typen
Afgod
Afgoden
Bespotting van afgoden
Commentaar op Deuteronomium
God als Rots
Verbondsafval
Afkeer
De afkerige ziel
Afval
Verbondsafval als overspel
Verdrukking en vervolging
Afval: verbonds–
Verbondsafval als overspel
Afwijzing: gods–
Het sleutelpaar
Agapè­maalMaal: agapè–
Agrarisch beeldBeeld: agrarisch –
Alfabet
Acrostichon
Het Griekse alfabet
Alinea­scheidingScheiding: alinea–
Allegorie
Het gevaar van allegorie
Allerheiligste
Het heilige der heiligen
Allerhoogste
God de Allerhoogste
Alliantie
Commentaar op Deuteronomium
Almacht
Gods almacht
Jezus is God
Almagest
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Alpha
Het Griekse alfabet
Alruin
De Natuur
Altaar
Hoornen van het altaar
Altaarhoorn
Hoornen van het altaar
Ambten
De ambten
Ambtsdrager
De opzieners
Anafoor
Het Griekse lidwoord
Anagram
Het anagram
Anakolouth
Voorgangers en navolgers
Analogie
Argument bij analogie
Antifoon
Inwendige tekstkritiek
Antilegomenon
De Canon
Antischepping
Stijlstructuren
Antwoordinleidende vraagVraag: antwoordinleidende –
Aoristos
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aoristos: sigmatische –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aoristos: thematische –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Apocrief boekBoek: apocrief –
Apollinarisme
De logische drogreden
Apostelen: handelingen der –Handelingen der apostelen
Aramees
Het Aramees
Arbitreren
Arbitreren
Archeologie
Informatiebronnen
Argument
Het argument
Argument: achterwaarts –
Het achterwaarts argument
Argumentum ad hominem
Het argument
Arianisme
De logische drogreden
Ark
Commentaar op Exodus
Typen
Arme
Christelijke onpartijdigheid
Artemis­heiligdomHeiligdom: artemis–
Artemis­tempelTempel: artemis–
Artemismysterie­cultusCultus: artemismysterie–
Ascese
Lichamelijke begeerte
Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aspect: durende –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aspect: duurloze –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aspect: sigmatische duurloze –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aspect: thematische duurloze –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Aspect: voltooide –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Astrologie
Bespotting van afgoden
Atheïsme
Atheïsme
Autoriteit
Het argument
Avond­maalMaal: avond–
Avondmaals­bekerBeker: avondmaals–
Avondoffer
De dagelijkse vieringen
Baäls­tempelTempel: baäls–
Balsem
Ziekenzalving
Ban
Arbitreren
Bandeloosheid
Vrijheid niet misbruiken
Bar Mitzwa
Commentaar op Jesaja
Patroon-cliëntverhoudingen
Barmhartigheid
Goede werken als uiting van liefde
Heilsverlies door hardvochtigheid
Baryon
Commentaar op Mattheüs
Bastaard
Commentaar op Deuteronomium
Bedekking
De schotel als bedekking
Bediening
Bedieningen
Bedrijvende vormVorm: bedrijvende –
Beeld
Beelden
Beeld: agrarisch –
Het verkondigend spreken
Beeld: daad–
Daadbeelden
Koningschap als hoorn
Beeld: gedachten–
Gedachtenbeelden
Beeld: sport–
Het verkondigend spreken
Beeld: taal–
Daadbeelden
Beeld: woord–
Woordbeelden
Beeld: zinne–
Daadbeelden
Beeld­spelSpel: beeld–
Beeldspraak
Beeldspraak
Eufemistische codering
Woordbeelden
Begeerte
Begeerte
Begrijpen
De introductie
Beker: avondmaals–
De avondmaalsbeker
Bekering
Bekering als geboorte
Handelingsvrijheid
Wedergeboorte
Belang
Nadruk
Belasting­innerInner: belasting–
Belastingen
Belastingen
Belerende vraagVraag: belerende –
Berg
De wateren
Berg­redeRede: berg–
Berouw
Gods berouwelijkheid
Bescherming
Beschermende hulp als schild
Koningschap als hoorn
Beschikking: voor–
De logische drogreden
Beslissen
Arbitreren
Beslissing
Arbitreren
Besmetting
Inwendige tekstkritiek
Besnedene
Besnijdenis — instelling
Besnijdenis
De besnijdenis
Vormen van Christelijke vrijheid
Besnijdenis: harts–
Besnijdenis des harten
Besnijdenis­gebodGebod: besnijdenis–
Besnijdenis­twistTwist: besnijdenis–
Besnijdenis­verbondVerbond: besnijdenis–
Bestialiteit
Afgoden van Kanaän
Bestuur
Gods bestuur
Het kerkbestuur
Beta
Het Griekse alfabet
Betekenis­correspondentieCorrespondentie: betekenis–
Betrokken vormVorm: betrokken –
Beurt­zangZang: beurt–
Bewijs uit het ongerijmde
Het achterwaarts argument
Bewijs: koop–
Commentaar op Openbaring
Bewust verwerpen van GodVerwerpen van God: bewust –
Bewustzijn
Geesten van overledenen
Bezit
Geld en rijkdom
Bezit: grond–
Grondbezit
Bidden
Gebed
Bidden in de Heilige Geest
Gebedsinhoud
Bijbel
Commentaar op de Bijbel
Bijeenkomsten
Samenleven als Christen
Bijwoner
De Christen als vreemdeling
Bladzijde
Het Κοινη-Grieks
Blijdschap
Blijdschap
Houding tegenover lijden
Bloed
Efeze
Bloedbruidegom
Besnijdenis — uitvoering
Bode
Aanhalingen betreffende de bode
Boek: apocrief –
De Canon
Boek: kanoniek –
De Canon
Boek­rolRol: boek–
Boeren­spreukSpreuk: boeren–
Boerenleven
Het boerenleven
Boezem
Aanliggen
Bok
Het boerenleven
Bondgenootschap
Commentaar op Deuteronomium
Boomfabel
De fabel
Boos werkWerk: boos –
Brief
De zeven openbaringsbrieven
Brief van Jakobus
Commentaar op Jakobus
Brief van Judas
Commentaar op Judas
Brief van Paulus aan de Efeziërs
Commentaar op Efeziërs
Briefbundel
Paulus' briefbundel
Brieven
Commentaar op de Brieven
Brieven van Johannes
Commentaar op de Johannesbrieven
Brieven van Paulus
Commentaar op Paulus
Brieven van Petrus
Commentaar op Petrus
Broeder: zoog–
Commentaar op Hooglied
Broer: grote –
Patroon-cliëntverhoudingen
Bron
Informatiebronnen
Waterbronnen
Brood
Het avondmaalsbrood
Bruidsschat
Redding als vondst
Burgerrecht
Volkeren
Byzantijnse tekstTekst: byzantijnse –
Cadans
De cadans
Canon
Commentaar op Lukas
De Canon
De canon van het Oude Testament
Chi
Het Griekse alfabet
Chiasme
Kruisstelling
Christelijke vrijheidVrijheid: christelijke –
Christen­levenLeven: christen–
Chronologie
Chronologie
Citaat
Aanhaling
Classificerende vraagVraag: classificerende –
Cliënt
Patroon-cliëntverhoudingen
Climax
Het keervers
Code
Eufemistische codering
Codering
Codering
Eufemistische codering
Commentaar
Informatiebronnen
Uitwendige tekstkritiek
Complement
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Coniunctivus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Constructie
Griekse constructies
Constructie: ingressieve –
De aspecten van het Griekse werkwoord
Constructio ad sententiam
Betekeniscorrespondentie
Contaminatie
Inwendige tekstkritiek
Context
Context
De oude wereld
Inleiding tot de verzenverzameling
Contingent
De oude wereld
Het vijftigtal
Contrapositief
Commentaar op de Evangeliën
Contrast
Negatief parallellisme
Corpus
De grondtalen
Correctie
Uitwendige tekstkritiek
Corrector
Uitwendige tekstkritiek
Correspondentie
Grammaticale correspondentie
Correspondentie: betekenis–
Betekeniscorrespondentie
Correspondentie: grammaticale –
Betekeniscorrespondentie
Grammaticale correspondentie
Couplet
Het keervers
Criterium
Het liefdescriterium
Het onderscheiden van geesten
Cultus: artemismysterie–
Efeze
Cultuur
Het gevaar van culturele interpretaties
Daad: symbolische –
Daadbeelden
Daad­beeldBeeld: daad–
Dag
De vierde dag
Dag des Heren
Commentaar op Openbaring
Dag: rouw–
Commentaar op het Oude Testament
Daniël
Commentaar op Daniël
Deelgeest
Deelgeesten
Deelwoord
De wijzen van het Griekse werkwoord
Dekaloog
Aanhaling der Tien Geboden
De Tien Geboden
Delta
Het Griekse alfabet
Denken
Het gevaar van systematische theologie
Deponens
De vormen van het Griekse werkwoord
Derde doodDood: derde –
Derde: wet van de uitgesloten –
Commentaar op de Evangeliën
Deuteronomium
Het Hittitisch vazalsverdrag
Diadochenrijk
Commentaar op Daniël
Dialoog
Argument a fortiori in een dialoog
Stijlstructuren
Dichter
Dichters
Dienaren
De diakenen
Dier
De dierenwereld
Distichon
Parallellisme
Dittografie
Inwendige tekstkritiek
Docetisme
De logische drogreden
Dode
Geesten van overledenen
Doden­opwekkingOpwekking: doden–
Dodenrijk
Het dodenrijk
Doel
Doel van het lijden
Doel­taalTaal: doel–
Dolk­manMan: dolk–
Dood
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Dood geloof
Geloof tot liefde
Dood: derde –
Commentaar op Openbaring
Dood: eerste –
Commentaar op Openbaring
Dood: kruis–
De beker als lot
Dood: tweede –
Commentaar op Openbaring
Dood­zondeZonde: dood–
Doodstraf
Doodstraf
Doop
De doop
De voetwassing
Inzettingen voor de kerk
Doopbeeld­enEn: doopbeeld–
Dorheid
Het klimaat
Dreigende vraagVraag: dreigende –
Drie-éénheid
Gods rechtsbestuur
Drieëenheid
De Drieëenheid
Drogreden: logische –
De logische drogreden
Droogte
Het klimaat
Droom
Gezichten
Droombeeld
Droombeelden
Durende aspectAspect: durende –
Duurloze aspectAspect: duurloze –
Dwaal­geestGeest: dwaal–
Echtbreuk
Reinheid
Eed
De eedformule
Eed: gods–
De Godseed
Eedformule
De eedformule
Eega
De eega
Eenduidige codering
Codering
Eenheid
De eenheid der Drieëenheid
Eenzijdigheid
Eenzijdigheid
Eer
Gods deelt zijn eer niet
Jezus komt Goddelijke eer toe
Eer­gebedGebed: eer–
Eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs
Commentaar op 1 Korinthiërs
Eerste brief van Paulus aan Timotheüs
Commentaar op 1 Timotheüs
Eerste doodDood: eerste –
Eerste opstandingOpstanding: eerste –
Eerste steen
Doodstraf
Eerste tafelTafel: eerste –
Eerste TafelTafel: eerste –
Eerste zonde
Satan verzocht Eva
Eeuw der eeuwen
Het tijdperk der tijdperken
Eeuwige leven
De gaven van de Geest
Eeuwigheid
Gods eeuwigheid
Jezus is de Eeuwige
Effect
Stijleffecten
Eigennaam
Commentaar op Handelingen
Woordspel met eigennamen
Einde: kort –
De Canon
Einde: lang –
De Canon
Eisprong
De Natuur
Elegie
Het lied
Ellips
Ellips
Elliptische eufemismen
Eufemisme door ellips
En: doopbeeld–
Ongesorteerd
Engel
Engelen
Engel des Heren
Jezus is God zichtbaar
Enigheid
Gods enigheid
Epos: gilgamesj-–
Landen en steden
Epsilon
Het Griekse alfabet
Eren
Het eren
Erfzonde
Job erkent ieders zonde
Ervaringen
Religieuze ervaringen
Eschatologie
Eschatologie
Eta
Het Griekse alfabet
Ethiopische kerk
Commentaar op Judas
Eufemisme
Eufemisme
Eufemistische generalisatieGeneralisatie: eufemistische –
Evangelie
Commentaar op de Evangeliën
Het evangelie
Evangelie naar Johannes
Commentaar op Johannes
Evangelie naar Lukas
Commentaar op Lukas
Evangelie naar Marcus
Commentaar op Marcus
Evangelie naar Mattheüs
Commentaar op Mattheüs
Ezechiël
Commentaar op Ezechiël
Ezel
De ezel
Fabel
De fabel
Factie
Groepen
Familie: handschrift–
Uitwendige tekstkritiek
Farao
Egypte
Farizee
De cadans
Feest
De Mozaïsche feesten
Feest der ongezuurde broden
Pascha en brodenfeest
Feest: loofhutten–
Commentaar op 1 Samuël
Commentaar op het Oude Testament
Feest: nieuwjaars–
Afgoden
Feest: poerim–
Commentaar op het Oude Testament
Feest: weken–
Commentaar op het Oude Testament
Feitelijke herhaling
Feitelijke herhaling
Formule
De formule
Fout: lees–
Inwendige tekstkritiek
Fout: overschrijf–
Inwendige tekstkritiek
Futurum
De tijden van het Griekse werkwoord
Gamma
Het Griekse alfabet
Gastvrijheid
De voetwassing
Gave
Bedieningen
De gaven van de Geest
Gebed
Gebed
Gebeden als reukwerk
Genezing
Gebed van Zacharias
Commentaar op Lukas
Gebed: eer–
Het eergebed
Gebed: inhoud van het –Inhoud van het gebed
Gebiedende wijsWijs: gebiedende –
Gebod
De Tien Geboden
De verkondigingsopdracht
Het huwelijksleven
Gebod: besnijdenis–
De besnijdenis
Geboden: tien –
Aanhaling der Tien Geboden
De Tien Geboden
Gebruik: rouw–
Daadbeelden
Gedachten­beeldBeeld: gedachten–
Gedrag
Gedrag als vrucht
Goede werken als uiting van liefde
Geest
De geest van de mens
De geest van liefde
Geesten
Het begrip ‚geest’
Het onderscheiden van geesten
Het teken van onze redding
Verbondsafval
Geest: dwaal–
Het onderscheiden van geesten
Valse geesten
Geest: heilige –
Woordbeelden
Geest: leugen–
Valse geesten
Geestelijke nakomelingen
Het gezin
Geestesgave
Bedieningen
Geestvervoering
Eenzijdigheid
Gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid
Kinderen jegens hun ouders
Overheden
Geld
Geld en rijkdom
Gelijkenis
Het spreken in gelijkenissen
Gelijkheid
Gods onpartijdigheid
Geloof
Commentaar op Jakobus
De bron van ons behoud
De gaven van de Geest
Geloof
Geloofsgetuige
Geloofsgetuigen
Gemeente
De gemeente als lichaam
De gemeente als tempel
De zeven openbaringsbrieven
Samenleven als Christen
Tongenspraak in de gemeente
Tongenspraak jegens ongelovigen
Gemengd bedrijf
Het boerenleven
Genade: wet en –Wet en genade
Genealogie
Commentaar op Mattheüs
Genealogische methodeMethode: genealogische –
Generalisatie: eufemistische –
Eufemistische generalisatie
Generieke aanduiding
Sharps regel
Genezing
Genezing
Genitivus absolutus
Griekse constructies
Gerechtigheid
De gaven van de Geest
Geslacht
Grammaticale correspondentie
Hebreeuwse grammatica
Geslacht: grammaticaal –
Het grammaticaal geslacht
Geslachts­registerRegister: geslachts–
Geslachtsdeel
Voeten voor lendenen
Geslachtsdelen
Eufemistische codering
Getal
Grammaticale correspondentie
Getal­spreukSpreuk: getal–
Getallen­symboliekSymboliek: getallen–
Getrouwheid
Gods trouw
Getuige
Doodstraf
Geloofsgetuigen
Tekstkritiek
Getuigenis van Johannes de Doper
Het Messiaans geheim
Geven
Geven
Geven uit liefde
Gevoel
Bedrieglijke gevoelens
Geween
De eeuwige dood
Gezant
Commentaar op Lukas
Gezegde
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Gezera sjewa
Commentaar op Marcus
Gezicht
Gedachtenbeelden
Gezichten
Gezin
Het gezin
Gilgamesj-­eposEpos: gilgamesj-–
Gnostiek
De logische drogreden
Gnostische tendenzen
God
God
God als Rots
God bewust verwerpen
Het sleutelpaar
Goddelijkheid
Jezus' Goddelijkheid erkend
Godgelijkheid
Godgelijkheid
Godheid
Jezus is God
Godin: jacht–
Efeze
Godin: vruchtbaarheids–
Efeze
Gods KoninkrijkKoninkrijk: gods –
Gods volkVolk: gods –
Gods­afwijzingAfwijzing: gods–
Gods­eedEed: gods–
Godsdienst: mysterie–
Efeze
Goed werkWerk: goed –
Goedertierenheid
Gods goedertierenheid
Goedheid
Christelijke goedheid
Goud
Commentaar op Deuteronomium
Graan­teeltTeelt: graan–
Grammatica
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Griekse grammatica
Hebreeuwse grammatica
Grammaticaal geslachtGeslacht: grammaticaal –
Grammaticale correspondentieCorrespondentie: grammaticale –
Grieks woordWoord: grieks –
Grieks: κοινη-–
Het Κοινη-Grieks
Groei
Het heiligingsproces
Lijden tot groei
Woordbeelden
Groeien
Het heiligingsproces
Lijden tot groei
Groep
Groepen
Grond­bezitBezit: grond–
Grond­taalTaal: grond–
Grondterugkeer
Grondbezit
Grote broerBroer: grote –
Grote kraakKraak: grote –
Grote verdrukkingVerdrukking: grote –
Haardracht
Commentaar op 1 Korinthiërs
Liefdevolle spot
Haarlengte
Commentaar op 1 Korinthiërs
Haas
De dierenwereld
Haat
De wereld haat de Christen
Het liefdescriterium
Hagigah
Commentaar op Johannes
Hand­wassingWassing: hand–
Handelen: vrijwillig –
Vrijwilligheid
Handeling: wonder–
Wonderhandelingen
Handelingen der apostelen
Commentaar op Handelingen
Handelings­vrijheidVrijheid: handelings–
Handoplegging
Handoplegging
Inzettingen voor de kerk
Handschrift
Tekstkritiek
Uitwendige tekstkritiek
Handschrift­familieFamilie: handschrift–
Haplografie
Inwendige tekstkritiek
Hardvochtigheid
Heilsverlies door hardvochtigheid
Harts­besnijdenisBesnijdenis: harts–
Hebreeuws
Het Hebreeuws
Hebzucht
De gevaren van rijkdom
Heer
Slavernij
Heersen
Leven in de Wereld
Heerser
De heerser der wereld
Gods zorg als herderschap
Heiden
Christelijke onpartijdigheid
De positie van de heiden
Heil
De heil in Jezus
Jezus' heilsdaad
Heiland
De Heiland
Heiligdom
Tempeldienst als ontzondiging
Heiligdom: artemis–
Efeze
Heilige dag
De heilige dagen
Heilige der Heiligen
Het heilige der heiligen
Heilige Geest
De gaven van de Geest
Het teken van onze redding
Het toetsen van gaven
Heilige Geest: zonde tegen de –
Heilsverlies door Jezus loochenen
Heilige heiligdom
Het heilige der heiligen
Heiligheid
Geest en vlees bij Paulus
Heiligheid als kleding
Heiliging
Heiligheid der heiligheden
Het heilige der heiligen
Heiliging
Heiliging
Heilsverlies
Terugval is mogelijk
Hemel
Gods wezen
Hemels: koningin des –Koningin des hemels
Hemelse gewesten
Commentaar op Efeziërs
Hemelvaart
Commentaar op 2 Koningen
Henoch
Commentaar op Judas
Herder
De opzieners
Herdersstaf
De opzieners
Heren: dag des –Dag des Heren
Herhalende parallelParallel: herhalende –
Herhaling
Introductie ter herhaling
Parallellie
Positief parallellisme
Herkauwen
De dierenwereld
Hermeneutiek
Hermeneutiek
Herodes
Commentaar op de Evangeliën
Herodias
Commentaar op de Evangeliën
Hinken
Commentaar op 1 Koningen
Historie
De oude wereld
Hitte
Het klimaat
Hoef
De dierenwereld
Hoer
Het lied
Hoererij
Mannen en vrouwen
Reinheid
Homofilie
Homosexualiteit
Homologoumenon
De Canon
Homoniem
De Mozaïsche feesten
Homoseksualiteit
Homosexualiteit
Hond
De hond
Hoofdstuk­scheidingScheiding: hoofdstuk–
Hooglied
Commentaar op Hooglied
Hoogste
X der Xen als toppunt van X
Hoogte
Offerhoogten
Hoop
Geloof tot hoop
Houding
Gedrag als vrucht
Houding tegenover lijden
Houding tegenover vijanden
Huisslaaf
Slavernij
Huisvrouw
De rol der huisvrouw
Hulp
Beschermende hulp als schild
Humor
Humor
Huwelijk
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Het huwelijksleven
Vormen van Christelijke vrijheid
Huwelijk: leviraats–
Commentaar op Mattheüs
Huwelijksregels
Huwelijksregels
Hyperbool
Overdrijving
Hysop
Redding als reiniging
Identificatie
Identificatie
IJver
Vlijt
IJveraar: wets–
Liefdevolle spot
IJzeren stafStaf: ijzeren –
Ik ben
Grammaticale correspondentie
Imperativus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Incest
Afgoden van Kanaän
Indentatie
Het Κοινη-Grieks
Index
Verwijzingen
Indicativus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Indirecte rede
Accusativus cum infinitivo
Individu
De Heilige Geest is geen individu
Indoeuropese taal
Het Hebreeuws
Infinitivo: accusativus cum –Accusativus cum infinitivo
Infinitivus
Accusativus cum infinitivo
De wijzen van het Griekse werkwoord
Informatie
Informatiebronnen
Ingressieve constructieConstructie: ingressieve –
Inhoud
Vorm en inhoud
Inhoud van het gebed
Gebedsinhoud
Inktvis: reuzen–
De leviathan
Inner: belasting–
Commentaar op Mattheüs
Intensivum
Ziel als hart
Interpretatie
Het gevaar van allegorie
Introductie
Introductie
Inwendige techniekTechniek: inwendige –
Inzetting
Inzettingen voor de kerk
Inzicht
Gods verstand
Ironie
Ironie
Ironische overdrijving
Isolatie
Isolatie
Israëlitische lijfeigenschapLijfeigenschap: israëlitische –
Itacisme
Inwendige tekstkritiek
Jacht­godinGodin: jacht–
Jeremia
Commentaar op Jeremia
Jeruzalem: veldtocht tegen –Veldtocht tegen Jeruzalem
Jesaja
Commentaar op Jesaja
Jezus loochenenLoochenen: Jezus –
Jodenkerk
De vroege kerk
Johannes: openbaring aan –Openbaring aan Johannes
Jood
Christelijke onpartijdigheid
Jota
Het Griekse alfabet
Jubeljaar
De Sabbatsviering
Kameel
De dierenwereld
Kampgevecht
Commentaar op 2 Samuël
Kanaän
Afgoden van Kanaän
KanonCanon
Kanoniek boekBoek: kanoniek –
Kanttekening
Commentaar op de Bijbel
Kappa
Het Griekse alfabet
Karakter
Gods karakter
Kashrut
Het boerenleven
Keer­versVers: keer–
Kenmerk
Het kenmerk van het zoonschap
Kennis
De logische drogreden
Gods verstand
Kennis en strafwaardigheid
Kennis: voor–
De uitverkiezingsgrond
Keri
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Kerk
De vroege kerk
Ketoevim
Commentaar op het Oude Testament
Ketterij
Theologische systemen
Keuze
De mens kan kiezen
Keuze: vrije –
De logische drogreden
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid
Kiezen
De mens kan kiezen
Kind
Gods rechtvaardigheid jegens nakroost
Ouders en kinderen
Kind: mannelijk –
Commentaar op Openbaring
Kind­verwekkenVerwekken: kind–
Kinderoffer
Kinderoffers
Kinderverbranding
Kinderoffers
Kindskind
Gods rechtvaardigheid jegens nakroost
Kistje
Commentaar op Exodus
Klaaglied
Het klaaglied
Klei­tabletTablet: klei–
Kleitafel: administratieve –
De Refaieten
Klepperman
Commentaar op Marcus
Klimaat
Het klimaat
Klooster
Inwendige tekstkritiek
Koek: vijgen–
Commentaar op 2 Koningen
Kolk
De wateren
Koning
Commentaar op Deuteronomium
Koningin des hemels
Afgoden
Koningschap
Koningschap als hoorn
Koninklijk meervoudMeervoud: koninklijk –
Koninklijke Wet
Liefde vervult de Wet
Koninkrijk
Het Koninkrijk Gods
Koninkrijk: gods –
Commentaar op Mattheüs
Koop­bewijsBewijs: koop–
Kop
Het kopje
Koperen slang
Typen
Kopje
Het Κοινη-Grieks
Koppigheid
Verstokking na koppigheid
Kort eindeEinde: kort –
Koude
Het klimaat
Kraaien van de haan
Commentaar op Marcus
Kraak: grote –
De leviathan
Kracht
De kracht van Gods Woord
Koningschap als hoorn
Krijgstechnologie
Commentaar op Deuteronomium
Krijgswezen
Het krijgswezen
Kritiek: tekst–
Tekstkritiek
Kruis­doodDood: kruis–
Kruisiging
Nederlandse vertalingen
Kruisstelling
Kruisstelling
Kus
Kus
Kwakkel
Commentaar op Exodus
Laatste dingen
Eschatologie
Labda
Het Griekse alfabet
Land
Landen en steden
Landbouw
Landbouw
Lang eindeEinde: lang –
Latrine
Commentaar op 2 Koningen
Lectio difficilior potior
Inwendige tekstkritiek
Leer
De leraarschapsgave
Leer als zuurdesem
Leerstellingen
Onze houding jegens de leer
Valse verkondiging
Leerstelling
Leerstellingen
Lees­foutFout: lees–
Leger
De oude wereld
Het leger
Leider
De Leidinggever als licht
Leidinggever
De Leidinggever als licht
Leraar
De leraarschapsgave
Leraarschap
De leraarschapsgave
Lering
De leraarschapsgave
Gevaarlijke traditie
Leugen­geestGeest: leugen–
Leven
Ons leven in Christus
Leven: christen–
Christenleven als strijd
Leven: persoonlijk –
Persoonlijk leven
Levend wezenWezen: levend –
Leviathan
De leviathan
Leviet
Commentaar op Lukas
Leviraats­huwelijkHuwelijk: leviraats–
Lichaam
Het lichaam van de mens
Lichaam als aardewerk
Lichaam als woning
Lichaam: opstandings–
Het opstandingslichaam
Lichamelijk stervenSterven: lichamelijk –
Lidwoord
Commentaar op Handelingen
Het Griekse lidwoord
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Lied
Het lied
Liefde
De gevaren van rijkdom
De liefde
Geloof tot liefde
Liefdesappel
De Natuur
Liefdesgebod
Commentaar op Lukas
Het liefdesgebod
Lijden
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Lijden
Lijdende vormVorm: lijdende –
Lijfeigenschap: israëlitische –
Grondbezit
Lijst
De lijst
Lijst: personen–
De lijst
Lijst: rantsoen–
Commentaar op 2 Koningen
Lijst: volkstellings–
De lijst
Lineair geslachts­registerRegister: lineair geslachts–
Litotes
Litotes
Liturgie
Inwendige tekstkritiek
Lofprijs
Het prijzen
Lofprijzing
Het eergebed
Logica
De logische drogreden
Logische drogredenDrogreden: logische –
Lokaal genealogische methodeMethode: lokaal genealogische –
Loochenen: Jezus –
Heilsverlies door Jezus loochenen
Loofhutten­feestFeest: loofhutten–
Losser
Lossing
Lossing
Grondbezit
Lossing
Lot
De beker als lot
Maal: agapè–
Ongesorteerd
Maal: avond–
Het avondmaal
Macht
Commentaar op Deuteronomium
Koningschap als hoorn
Majesteit
Gods positie
Majesteits­meervoudMeervoud: majesteits–
Man
Mannen en vrouwen
Man: dolk–
Commentaar op Mattheüs
Manna
Commentaar op Exodus
Manuscript
Tekstkritiek
Masker: toneel–
De personen der Drieëenheid
Medelijden
Medelijden
Medium
De vormen van het Griekse werkwoord
Meerduidige codering
Codering
Meervoud: koninklijk –
De personen der Drieëenheid
Meervoud: majesteits–
De personen der Drieëenheid
Meester
Slavernij
Megilloth
Commentaar op het Oude Testament
Melk
Het boerenleven
Mens
De mens
„Ziel” voor „mens”
Merisme
Het merisme
Ongesorteerd
Mes
Besnijdenis — uitvoering
Messiaans geheim
Het Messiaans geheim
Messias
Aanhalingen betreffende de Messias
Het Messiaans geheim
Het varken
Methode: genealogische –
Uitwendige tekstkritiek
Methode: lokaal genealogische –
Uitwendige tekstkritiek
Middel
De vormen van het Griekse werkwoord
Minachting
Spuwen als woordbeeld
Misbruik
Vrijheid niet misbruiken
Mitzwa: bar –Bar Mitzwa
Mode
Religieuze modeverschijnselen
Moedertaal
Onze moedertaal
Monoloog
Argument a fortiori in een monoloog
Monosyndeton
Sharps regel
Morgenoffer
De dagelijkse vieringen
Mozaïsch verbondVerbond: mozaïsch –
Mozaïsche wetWet: mozaïsche –
Mozaïsche WetWet: mozaïsche –
Mu
Het Griekse alfabet
Musjt
De dierenwereld
Mysterie­godsdienstGodsdienst: mysterie–
Naam
De naam JHWH
Woordspel met eigennamen
Naamval
Grammaticale correspondentie
Naamval: vierde –
Accusativus cum infinitivo
Naamvers
Acrostichon
Naamwoordelijk deel van het gezegde
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Naastenliefde
Leven jegens de ander
Nachtgezicht
Gezichten
Nadruk
Nadruk
Nageslacht
De vermenigvuldigingsopdracht
Nakroost
Gods rechtvaardigheid jegens nakroost
Natuur
De Natuur
Navolgers
Voorgangers en navolgers
Nazireeër
Commentaar op 1 Korinthiërs
Nederlands
Nederlandse woorden
Nederlands woordWoord: nederlands –
Nederlandse vertalingVertaling: nederlandse –
Negatief parallellismeParallellisme: negatief –
Negatieve rhetorische vraagVraag: negatieve rhetorische –
Neviim
Commentaar op het Oude Testament
Niet-religieuze zalvingZalving: niet-religieuze –
Nietigheid
Boze werken als vruchteloosheid
Nieuw leven
De liefde
Nieuwe TestamentTestament: nieuwe –
Nieuwe VerbondVerbond: nieuwe –
Nieuwemaansdag
De nieuwemaansdagen
Nieuwjaars­feestFeest: nieuwjaars–
Nijverheid
Vlijt
Noachidisch verbondVerbond: noachidisch –
Noachidische wetWet: noachidische –
Nu
Het Griekse alfabet
Obliqua: oratio –Oratio obliqua
Offer: vrijkoop–
Commentaar op het Nieuwe Testament
Offer­vleesVlees: offer–
Offerande
Belastingen
Offerhoogte
Offerhoogten
Olie: zalf–
Woordbeelden
Omega
Het Griekse alfabet
Omicron
Het Griekse alfabet
Omwandeling
Speculaties omtrent Jezus' leven
Onaanzienlijke
Christelijke onpartijdigheid
Onbepaalde wijsWijs: onbepaalde –
Onderscheiden
Het onderscheiden van geesten
Onderwijzing
Onderwijzing
Oneigenlijke vraagVraag: oneigenlijke –
Ongelovige
Tongenspraak jegens ongelovigen
Ongerijmde: bewijs uit het –Bewijs uit het ongerijmde
Onpartijdigheid
Christelijke onpartijdigheid
Gods onpartijdigheid
Onrechtvaardige rechterRechter: onrechtvaardige –
Ontkennen: Jezus –Loochenen: Jezus –
Ontrouw
Reinheid
Ontucht
Reinheid
Ontzondigen
Redding als reiniging
Ontzondiging
Tempeldienst als ontzondiging
Onveranderlijkheid
Gods aard
Onze Vader
Inwendige tekstkritiek
Onzekerheidsstellende vraagVraag: onzekerheidsstellende –
Oogstfeest
De oogstfeesten
Oordeel
Het laatste oordeel
Het oordeel
Verantwoordelijkheid
Ootmoed
De ootmoedige ziel
Opdracht
De verkondigingsopdracht
De vermenigvuldigingsopdracht
Open rhetorische vraagVraag: open rhetorische –
Openbaring aan Johannes
Commentaar op Openbaring
Opgraving
Commentaar op Jeremia
Egypte
Het Κοινη-Grieks
Informatiebronnen
Oppotten
Niet sparen
Opsomming
De opsomming
Sharps regel
Opstanding
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Opstanding: eerste –
Commentaar op Openbaring
Opstandings­lichaamLichaam: opstandings–
Optativus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Opwekking
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Opwekking: doden–
Wonderhandelingen
Opziener
De opzieners
Oratio obliqua
Accusativus cum infinitivo
Oude TestamentTestament: oude –
Oude VerbondVerbond: oude –
Oude vertalingVertaling: oude –
Ouder
Ouders en kinderen
Ouderling
De opzieners
Oudste
De opzieners
Overdrijving
Commentaar op Genesis
Overdrijving
Overheid
Overheden
Overledene
Geesten van overledenen
Overschrijf­foutFout: overschrijf–
Overspel
Reinheid
Overwinning
Koningschap als hoorn
Paar: sleutel–
Het sleutelpaar
Paar­zinZin: paar–
Paard
Commentaar op Deuteronomium
Paarden­ziekteZiekte: paarden–
Paarzin
De paarzin
Paaslam
Het Paaslam als Christus
Papyrus
Informatiebronnen
Landen en steden
Parallel: herhalende –
Introductie ter herhaling
Parallel: tegenstellende –
Introductie ter tegenstelling
Parallel: versterkende –
Introductie ter versterking
Parallelismus membrorum
Parallellisme
Parallellie
Parallellie
Parallellisme
Parallellisme
Parallellisme: aanvullend –
Aanvullend parallellisme
Parallellisme: negatief –
Negatief parallellisme
Parallellisme: positief –
Positief parallellisme
Parallellisme: versterkend –
Versterkend parallellisme
Paranomasia
Paranomasia
Pars pro toto
Pars pro toto
Participium
De wijzen van het Griekse werkwoord
Partij
Groepen
Pascha
Het Paaslam als Christus
Pascha en brodenfeest
Pasen
Commentaar op het Oude Testament
Passé simple
De aspecten van het Griekse werkwoord
Passief
De vormen van het Griekse werkwoord
Passivum
De vormen van het Griekse werkwoord
Patristiek
Sharps regel
Patroon
Patroon-cliëntverhoudingen
Patroon-cliënt­verhoudingVerhouding: patroon-cliënt–
Pentateuch
Commentaar op de Pentateuch
Pentateuch: samaritaanse –
Commentaar op Genesis
Perfectum
De aspecten van het Griekse werkwoord
Personen
De Drieëenheid
Personen­lijstLijst: personen–
Personificatie
Stijlfiguren
Persoon
Bijbelse personen
De personen der Drieëenheid
Grammaticale correspondentie
Persoonlijk levenLeven: persoonlijk –
Perspectief
Nadruk
Pesach
Commentaar op het Oude Testament
Pesjitta
Vroege vertalingen
Phi
Het Griekse alfabet
Pi
Het Griekse alfabet
Plaats
Landen en steden
Plan
Plan en uitvoering
Pluralis maiestatis
De personen der Drieëenheid
Poerim­feestFeest: poerim–
Politiek
Commentaar op Deuteronomium
Positie
Gods positie
Positief parallellismeParallellisme: positief –
Positieve rhetorische vraagVraag: positieve rhetorische –
Praesens
De aspecten van het Griekse werkwoord
Praeteritus
De tijden van het Griekse werkwoord
Praktijk van het Christelijk leven
Commentaar op Jakobus
Predestinatie
Gods soevereine uitverkiezing
Pregnantie
Nadruk
Priester
Commentaar op Lukas
Priesterdienst
Tempeldienst als ontzondiging
Prijzen
Het prijzen
Profaniteit
Geest en vlees bij Paulus
Profeet
De profetiegave
Profeet: valse –
Profetie toetsen
Profetie
De profetiegave
Profetie toetsen
Versterkende overdrijving in profetie
Profetie: valse –
Profetie toetsen
Prostitutie: tempel–
Commentaar op Exodus
Psalmkop
De psalmkop
Psi
Het Griekse alfabet
Put
Waterputten
Qumrangeschrift
Commentaar op Mattheüs
Rantsoen­lijstLijst: rantsoen–
Recht
Straf
Rechter
Het laatste oordeel
Jezus was geen rechter
Rechter: onrechtvaardige –
Liefdevolle spot
Rechtsbestuur
Gods rechtsbestuur
Rechtspreken
Rechtspreken
Rechtvaardigheid
Gods rechtvaardigheid
Rechtvaardiging
Theodicee
Redding
De gevaren van rijkdom
Het teken van onze redding
Ook redding zonder heiliging
Redding
Redding als genezing
Redding als vondst
Redding als vondst door de Herder
Rede: berg–
Commentaar op het Nieuwe Testament
Redenering
Het argument
Referentie
Identificatie
Refrein
Het keervers
Regel
Het onderscheiden van geesten
Regen
Het klimaat
Regering
Commentaar op Deuteronomium
Register
De lijst
Register: achterwaarts geslachts–
De lijst
Register: geslachts–
Commentaar op Mattheüs
De lijst
Register: lineair geslachts–
De lijst
Register: uitwaaierend geslachts–
De lijst
Register: voorwaarts lineair geslachts–
De lijst
Registers
Registers
Reinheid
Reinheid
Reinigingswater
Redding als reiniging
Relatie
God versus Zijn schepping
Relatief tellenTellen: relatief –
Religieuze zalvingZalving: religieuze –
Reuzen­inktvisInktvis: reuzen–
Rhetorische vraagVraag: rhetorische –
Rho
Het Griekse alfabet
Ridder
Volkeren
Rijkdom
Geld en rijkdom
Rijke
Christelijke onpartijdigheid
Rijm
Het anagram
Ring
Volkeren
Rol: boek–
Commentaar op Openbaring
ROTFL
De uitverkiezingsgrond
Rouw
Daadbeelden
Rouw­dagDag: rouw–
Rouw­gebruikGebruik: rouw–
Rouw­tekenTeken: rouw–
Rust
De Sabbat
Sabbat
Commentaar op Openbaring
De Sabbat
De Sabbatsviering
Vormen van Christelijke vrijheid
Sabbatsjaar
De Sabbatsviering
Sacrament
Inzettingen voor de kerk
Salome
Commentaar op de Evangeliën
Samaritaanse PentateuchPentateuch: samaritaanse –
Samenleven
Samenleven als Christen
Schaap
Het oordeel
Scheiding
Zonde scheidt ons van God
Scheiding: alinea–
Het Κοινη-Grieks
Scheiding: hoofdstuk–
Het Κοινη-Grieks
Scheiding: woord–
Het Κοινη-Grieks
Schepping
De schepping
De schepping van Adam
Schoonheid
Schoonheid van taal
Schoot
Aanliggen
Schrift
Commentaar op 2 Timotheüs
Schrijven en schrift
Schriftgeleerde
De cadans
Schrijven
Schrijven en schrift
Sedermaal
Commentaar op Lukas
Seksuele zonde
Commentaar op Judas
Sententiam: constructio ad –Constructio ad sententiam
Septuagint
De Septuagint
Het Κοινη-Grieks
Septuaginta
De Septuagint
Sigma
Het Griekse alfabet
Sigmatische aoristosAoristos: sigmatische –
Sigmatische duurloze aspectAspect: sigmatische duurloze –
Sikkel
Commentaar op Exodus
Simonie
Handoplegging
Sint-Pieters­visVis: sint-Pieters–
Sjavoeoth
Commentaar op het Oude Testament
Sjechina
Jezus komt Goddelijke eer toe
Sjeool
Sjeool
Slaaf
De positie van de slaaf
Slavernij
Zonde en straf
Slang
Satan verzocht Eva
Typen
Slavernij
Zonde en straf
Slechtheid
Geest en vlees bij Paulus
Sleutel­paarPaar: sleutel–
Sleutel­tripelTripel: sleutel–
Sleutel­zinZin: sleutel–
Sluitzin
De sluitzin
Smeekgebed
Het smeekgebed
Smekende vraagVraag: smekende –
Smeking
Het smeekgebed
Soekkoth
Commentaar op het Oude Testament
Sparen
Niet sparen
Spatie
Het Κοινη-Grieks
Speculatie
Speculaties
Speeksel
Spuwen als daadbeeld
Spuwen als woordbeeld
Spel: beeld–
De Refaieten
Spijkerschrift
Commentaar op Jeremia
Spijs­wetWet: spijs–
Sport­beeldBeeld: sport–
Spot
Spot
Spot: zelf–
Liefdevolle spot
Spreekwoorden
Het spreekwoord
Spreken
Het verkondigend spreken
Spreken in tongen
De gave der tongen
Spreuk
Het spreekwoord
Spreuk: boeren–
Het spreekwoord
Spreuk: getal–
Getalspreuk
Spuwen
Spuwen als daadbeeld
Stad
Bijbelse personen
Landen en steden
Staf
Commentaar op Numeri
Staf: ijzeren –
Commentaar op Openbaring
Stam
Bijbelse personen
Standaard­tekstTekst: standaard–
Stenen mes
Besnijdenis — uitvoering
Stenen Tafel
Commentaar op Openbaring
Steniging
Doodstraf
Stephanus
Houding tegenover vijanden
Ster
De Natuur
Sterven
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Sterven: lichamelijk –
Commentaar op Openbaring
Stier
Efeze
Stijl
Stijl
Stijleffect
Stijleffecten
Stijlfiguur
Stijlfiguren
Stijlfiguur: vragende –
Vragende stijlfiguren
Stijlstructuur
Stijlstructuren
Straf
Boze werken als vruchteloosheid
De straf op de zonde
Straf
Strafrecht
Straf
Strafwaardigheid
Kennis en strafwaardigheid
Strijdwagen
Commentaar op Deuteronomium
Structuur
Stijlstructuren
Structuur van een tekst
De structuurzin
Structuurzin
De structuurzin
Struisvogel
De struisvogel
Substitutie
Inwendige tekstkritiek
Symboliek
Symboliek
Symboliek: getallen–
Getallensymboliek
Symbolische daadDaad: symbolische –
Symbool
Inzettingen voor de kerk
Synecdoche
Overdrijving
Overdrijving met synecdoche
Stijlfiguren
Systeem
Het gevaar van systematische theologie
Theologische systemen
Systematische theologie
Het gevaar van systematische theologie
Taal
De gave der tongen
Onze moedertaal
Taal
Taal: doel–
Nederlandse vertalingen
Taal: grond–
De grondtalen
Het Κοινη-Grieks
Taal: verwante –
De grondtalen
Taal­beeldBeeld: taal–
Tabel
De lijst
Tablet: klei–
Commentaar op Jeremia
Informatiebronnen
Tachas
De tachas
Tafel: eerste –
Aanhaling der Tien Geboden
De Tien Geboden
Tafel: stenen –Stenen Tafel
Tafel: tweede –
Aanhaling der Tien Geboden
De Tien Geboden
Talent
Commentaar op Exodus
Tandengeknars
De eeuwige dood
Targoem
Vroege vertalingen
Tau
Het Griekse alfabet
Techniek: inwendige –
Inwendige tekstkritiek
Techniek: uitwendige –
Uitwendige tekstkritiek
Teelt: graan–
Boze werken als vruchteloosheid
Tegenspoed
Verdrukking en vervolging
Tegenstellende parallelParallel: tegenstellende –
Tegenstelling
Introductie ter tegenstelling
Negatief parallellisme
Tegenwoordige tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Teken: rouw–
Rouwtekenen
Tekst: byzantijnse –
Uitwendige tekstkritiek
Tekst: standaard–
Uitwendige tekstkritiek
Tekst­aanpassingAanpassing: tekst–
Tekst­kritiekKritiek: tekst–
Tekststructuur
De structuurzin
Tellen: absoluut –
Commentaar op Openbaring
Tellen: relatief –
Commentaar op Openbaring
Tempel
De vroege kerk
Tempel: artemis–
Efeze
Tempel: baäls–
Commentaar op 2 Koningen
Tempel­prostitutieProstitutie: tempel–
Tempeldienst
Herstel van de tempeldienst
Tenach
Commentaar op het Oude Testament
Tenak
Commentaar op het Oude Testament
Terugval
Terugval is mogelijk
Zekerheid en terugval
Test
Het liefdescriterium
Het onderscheiden van geesten
Testament: nieuwe –
Commentaar op het Nieuwe Testament
Testament: oude –
Commentaar op het Oude Testament
De canon van het Oude Testament
Tetragrammaton
Uitwendige tekstkritiek
Tetrastichon
Parallellisme
Textus Receptus
Nederlandse woorden
Thematische aoristosAoristos: thematische –
Thematische duurloze aspectAspect: thematische duurloze –
Theodicee
Theodicee
Theologie
Het gevaar van systematische theologie
Theta
Het Griekse alfabet
Thomas
Jezus' Goddelijkheid erkend
Thora
Commentaar op de Pentateuch
Commentaar op het Oude Testament
Tien GebodenGeboden: tien –
Tien Woorden
De Tien Geboden
Tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Gebedstijd
Grammaticale correspondentie
Tijdperk der tijdperken
Het tijdperk der tijdperken
Tijdrekening
Chronologie
De vierde dag
Titel
De structuurzin
Toekomende tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Toets
Het onderscheiden van geesten
Toetsen
Het toetsen van gaven
Toneel­maskerMasker: toneel–
Tong
De gave der tongen
Γλωσσα
Toppunt
X der Xen als toppunt van X
Toverij
Bespotting van afgoden
Traditie
Gevaarlijke traditie
Tripel: sleutel–
Het sleutelpaar
Introductie ter herhaling
Tristichon
Parallellisme
Troon
Gods wezen
Trouw
Gods trouw
Tucht
Tucht
Tuchtiging
Verdrukking en vervolging
Tweede brief van Paulus aan Timotheüs
Commentaar op 2 Timotheüs
Tweede doodDood: tweede –
Tweede tafelTafel: tweede –
Tweede TafelTafel: tweede –
Tweetal
De oude wereld
Twist: besnijdenis–
De besnijdenistwist
Type
Typen
Typologie
Typen
Uitbundigheid
Eenzijdigheid
Uitgesloten derde: wet van de –Derde: wet van de uitgesloten –
Uiting
Goede werken als uiting van liefde
Uitkomen
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Uitleg
Parallellievormen
Uitnodigen
Het verkondigend spreken
Uitverkiezing
De bron van ons behoud
De uitverkiezingsgrond
Uitvoering
Plan en uitvoering
Uitwaaierend geslachts­registerRegister: uitwaaierend geslachts–
Uitwendige techniekTechniek: uitwendige –
Upsilon
Het Griekse alfabet
Valse leer
Valse verkondiging
Valse profeetProfeet: valse –
Valse profetieProfetie: valse –
Variant
Tekstkritiek
Varken
Het varken
Vazals­verdragVerdrag: vazals–
Veeteelt
Het boerenleven
Veldgeest
Geesten
Verbondsafval
Veldtocht tegen Jeruzalem
Commentaar op 2 Koningen
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
Verantwoorden
Het verkondigend spreken
Verbond
Het Hittitisch vazalsverdrag
Het verbond als huwelijk
Verbond tussen God en mens
Het verbond
Verbond tussen God en Noach
Het Noachidisch verbond
Verbond: abrahamitisch –
Het verbond met Abraham
Verbond: besnijdenis–
Besnijdenis — instelling
Verbond: mozaïsch –
Het Mozaïsch verbond
Het verbond
Verbond: nieuwe –
Commentaar op het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Vormen van Christelijke vrijheid
Verbond: noachidisch –
Het verbond
Verbond: oude –
Commentaar op het Nieuwe Testament
Het verbond
Verbonds­afvalAfval: verbonds–
Verbonds­zegeningZegening: verbonds–
Verdediging
Het leger
Verdedigings­wapenWapen: verdedigings–
Verdedigingsrede van Jezus
Het argument
Verdrag
Commentaar op Deuteronomium
Het verdrag
Verdrag: vazals–
Het Hittitisch vazalsverdrag
Verdrukking
Verdrukking en vervolging
Verdrukking: grote –
Verdrukking en vervolging
Verdubbeling
Parallellie
Verering
De logische drogreden
Het eergebed
Vergankelijkheid
Vergankelijkheid als gras
Vergankelijkheid als kaf
Vergankelijkheid als stoppels in het vuur
Vergelden
God schenkt terug
Vergelding
Straf
Verhouding
God versus Zijn schepping
Verhouding tot God
Leven met God
Verhouding: patroon-cliënt–
Patroon-cliëntverhoudingen
Verjaardags­vieringViering: verjaardags–
Verkiezen
Gods rechtvaardig verkiezen
Verkondigen
De verkondigingsopdracht
Verkondiging
Het huwelijksleven
Verleden tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Verloochenen: Jezus –Loochenen: Jezus –
Verloren zoon
Blijdschap
Verlosser
Jezus is God als Verlosser
Verlossing
Zekerheid en terugval
Vermanen
Vermaning
Vermaning
Vermaning
Vermenigvuldigen
De vermenigvuldigingsopdracht
Vermenigvuldiging
Het huwelijksleven
Verovering
Het leger
Verrijzenis
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Vers: keer–
Het keervers
Versie
Vroege vertalingen
Verslag
Parallellievormen
Stijlstructuren
Verspelen van redding
De gevaren van rijkdom
Verspreiding van het Evangelie
Sleutelverzen
Verstand
Eenzijdigheid
Gods verstand
Ziel als hart
Versterkend parallellismeParallellisme: versterkend –
Versterkende parallelParallel: versterkende –
Versterking
Introductie ter versterking
Versterkend parallellisme
Versterkende overdrijving
Verstokken
Verstokken
Verstokking
Verstokking na koppigheid
Vertalen
Nederlandse vertalingen
Taal
Vertaling
Vroege vertalingen
Vertaling: nederlandse –
Nederlandse vertalingen
Vertaling: oude –
De grondtalen
Vertroosting
Doel van het lijden
Vertrouwen
Commentaar op Deuteronomium
Doel van het lijden
Vervloeking
Commentaar op Genesis
Eufemisme door ellips
Satan verzocht Eva
Vervolging
Verdrukking en vervolging
Vervulling
De symbolische vervulling
Het huwelijksleven
Verwante taalTaal: verwante –
Verwekken: kind–
Efeze
Verwerpen
Het toetsen van gaven
Verwerping
Verwerpen van God: bewust –
Het sleutelpaar
Verwijzing
Verwijzingen
Verzoeking
Jezus' verzoekingen
Satan de verzoeker
Verzoekingen
Verzoendag
De heilige dagen
Verzoening
De gaven van de Geest
Redding als reiniging
Vierde naamvalNaamval: vierde –
Viering
De Mozaïsche vieringen
Viering: verjaardags–
Ongesorteerd
Vijand
Houding tegenover vijanden
Vijftigtal
De oude wereld
Het vijftigtal
Vijgeboom
De Natuur
Vijgen­koekKoek: vijgen–
Vis: sint-Pieters–
De dierenwereld
Visioen
Gezichten
Visioenbeeld
Visioenbeelden
Vlees: offer–
Vormen van Christelijke vrijheid
Vleeswording
Vorm en inhoud
Vlijt
Vlijt
Vloed
De wateren
Vloed: zond–
Commentaar op Genesis
De wateren
Stijlstructuren
Typen
Vloek
Commentaar op Genesis
De geschapen wereld
Vocativus
Γυναι als aanspreektitel
Voedsel
Commentaar op Genesis
Voet­wassingWassing: voet–
Volharden
Gebedstijd
Volharding
Hoop en volharding
Terugval is mogelijk
Volk
Volkeren
Volk Gods
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Volk: gods –
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Volkstellings­lijstLijst: volkstellings–
Voltooide aspectAspect: voltooide –
Voor­afbeeldingAfbeelding: voor–
Voor­beschikkingBeschikking: voor–
Voor­kennisKennis: voor–
Voorgangers
Voorgangers en navolgers
Voorspellen
Commentaar op de Geschriften
Voorwaarts lineair geslachts­registerRegister: voorwaarts lineair geslachts–
Vorm
Gebedsvorm
Vorm en inhoud
Vorm: bedrijvende –
De vormen van het Griekse werkwoord
Vorm: betrokken –
De vormen van het Griekse werkwoord
Vorm: lijdende –
De vormen van het Griekse werkwoord
Vorm: werkwoords–
De vormen van het Griekse werkwoord
Vraag
Vragende stijlfiguren
Vraag: antwoordinleidende –
Antwoordinleidende vragen
Vraag: belerende –
Vragende stijlfiguren
Vraag: classificerende –
Vragende stijlfiguren
Vraag: dreigende –
Dreigende rhetorische vragen
Vragende stijlfiguren
Vraag: negatieve rhetorische –
Negatieve rhetorische vragen
Vraag: oneigenlijke –
Vragende stijlfiguren
Vraag: onzekerheidsstellende –
Onzekerheidsstellende vragen
Vraag: open rhetorische –
Open rhetorische vragen
Vraag: positieve rhetorische –
Positieve rhetorische vragen
Vraag: rhetorische –
Combinaties van rhetorische vragen
Rhetorische vragen
Vragende stijlfiguren
Vraag: smekende –
Smekende vragen
Vragende stijlfiguren
Vraagvorm
Vragende stijlfiguren
Vragende stijlfiguurStijlfiguur: vragende –
Vrede
De God van vrede
Vredevorst
Jezus de Vredevorst
Vreemdeling
De Christen als vreemdeling
Vrees
Gehoorzaamheid
Vrije keuzeKeuze: vrije –
Vrije wilWil: vrije –
Vrijgevigheid
De gevaren van rijkdom
Vrijheid
Leven in vrijheid
Vrijheid: christelijke –
Vormen van Christelijke vrijheid
Vrijheid: handelings–
Handelingsvrijheid
Vrijheid: wils–Wils­vrijheid
Vrijkoop­offerOffer: vrijkoop–
Vrijstad
Commentaar op Numeri
Vrijwillig handelenHandelen: vrijwillig –
Vrijwilligheid
Vrijwilligheid
Vroege kerk
De vroege kerk
Vrouw
Commentaar op Deuteronomium
De positie van de vrouw
Mannen en vrouwen
Vrucht
De gaven van de Geest
Vruchtbaarheids­godinGodin: vruchtbaarheids–
Vulgaat
Inzettingen voor de kerk
Waar staat dat?
Inleiding tot de verzenverzameling
Waardigheid
Eenzijdigheid
Waarneembaar
De (on)waarneembaarheid van Gods bestuur
Waarzegger
De profetiegave
Wagen
Commentaar op Deuteronomium
Waken
Waakzaamheid
Wapen
Verdedigingswapenen
Wapen: aanvals–
Aanvalswapenen
Christenleven als strijd
Wapen: verdedigings–
Christenleven als strijd
Verdedigingswapenen
Wassing
Symbolische wassingen
Wassing: hand–
De voetwassing
Wassing: voet–
De voetwassing
Water
De wateren
Waterdiepte
De wateren
Wau
Het Griekse alfabet
Wedergeboorte
Bekering als geboorte
Wederkomst
Aanhalingen betreffende de wederkomst
De onverwachte wederkomst
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Wederliefde
De liefde
Weespreuk
De cadans
Weken­feestFeest: weken–
Wensende wijsWijs: wensende –
Wereld
De geschapen wereld
De wereld als akker
Leven in de Wereld
Wereld­wonderWonder: wereld–
Werk
De bron van ons behoud
Goede werken
Heilsverlies door hardvochtigheid
Werk: boos –
Boze werken als vruchteloosheid
Werk: goed –
Goede werken als uiting van liefde
Werkwoord
Het Griekse werkwoord
Werkwoords­vormVorm: werkwoords–
Wet
Commentaar op Lukas
Commentaar op het Nieuwe Testament
Het oordeel
Het verbond als huwelijk
Leven in vrijheid
Liefde vervult de Wet
Zonde en straf
de aard der Wet
Wet en genade
Het verbond
Wet van de uitgesloten derdeDerde: wet van de uitgesloten –
Wet van Mozes
Commentaar op de Pentateuch
Wet: mozaïsche –
Daadbeelden
Het Mozaïsch verbond
Wet: noachidische –
Het Noachidisch verbond
Wet: spijs–
Vormen van Christelijke vrijheid
Wetgever
De Leidinggever als licht
Wets­ijveraarIJveraar: wets–
Wezen
Gods wezen
Wezen: levend –
„Ziel” voor „levend wezen”
Wichelarij
Commentaar op de Geschriften
Wijngaardenier
Commentaar op Lukas
Wijnstok
Commentaar op Johannes
Wijs
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijs: aantonende –
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijs: aanvoegende –
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijs: gebiedende –
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijs: onbepaalde –
Accusativus cum infinitivo
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijs: wensende –
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijsheid
Het gevaar van allegorie
Wijsheidsliteratuur
Commentaar op de Geschriften
Wijze
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wil van de mens
Der mensen wil prevaleert vaak
Keuzevrijheid
Wil van God
Der mensen wil prevaleert vaak
Keuzevrijheid
Wil: vrije –
De vrije wil
Wils­vrijheid
De vrije wil
Woestijn
De verzoekingen in de woestijn
Wonder
Wonderen
Wonder: wereld–
Efeze
Wonder­handelingHandeling: wonder–
Woord
Gods Woord
Gods Woord als zwaard
Griekse woorden
Hebreeuwse woorden
Nederlandse woorden
Woord: grieks –
Nederlandse vertalingen
Woord: nederlands –
Nederlandse vertalingen
Woord­beeldBeeld: woord–
Woord­scheidingScheiding: woord–
Woordspel
Paranomasia
Woordspeling
Paranomasia
Voeten voor lendenen
Wraak
Straf
Xi
Het Griekse alfabet
Zaaien
Het klimaat
Zalf
Woordbeelden
Zalf­olieOlie: zalf–
Zaligspreking
De cadans
Nederlandse woorden
Zalving
Ziekenzalving
Zalving: niet-religieuze –
Αλειφω
Zalving: religieuze –
Χριω
Zang
Zang
Zang: beurt–
Het keervers
Zeewaardigheid
De wateren
Zegel
Commentaar op Openbaring
Zegening: verbonds–
Het verbond met Abraham
Zekerheid
Zekerheid en terugval
Zelf­spotSpot: zelf–
Zelfbevrediging
Reinheid
Zelfeed
Gods Zelfeed
Zelfvervloeking
Eufemisme door ellips
Zeta
Het Griekse alfabet
Ziekenzalving
Ziekenzalving
Ziekte: paarden–
Commentaar op 2 Koningen
Ziel
De ziel
De ziel — ongesorteerd
Ziel als hart
Ziener
De profetiegave
Zilver
Commentaar op Deuteronomium
Zin: paar–
Het Κοινη-Grieks
Zin: sleutel–
Sleutelverzen
Zinne­beeldBeeld: zinne–
Zond­vloedVloed: zond–
Zondaar
Verstokken
Zonde
Zonde en straf
Zonde en dood
Satan verzocht Eva
Zonde tegen de Heilige GeestHeilige Geest: zonde tegen de –
Zonde: dood–
Heilsverlies door Jezus loochenen
Zondigheid
Geest en vlees bij Paulus
Zoog­broederBroeder: zoog–
Zoog­zusterZuster: zoog–
Zoogtijd
Het boerenleven
Zorgbestuur
Gods zorgbestuur
Zorgen
Niet sparen
Zoroastrianisme
Satan verzocht David
Zuster: zoog–
Commentaar op Hooglied
Zuurdesem
Zuurdesem
Zwijn
Het varken
Κοινη
Het Κοινη-Grieks
Κοινη-­GrieksGrieks: κοινη-–