Zaken

A Fortiori
Argument a fortiori
Aalmoes
Gegeven aalmoezen als schat
Aanbidding
Jezus komt Goddelijke eer toe
Aandacht
Aandacht als kijken en zien
Aanhaling
Aanhaling
Aanklager
Doodstraf
Aanliggen
Aanliggen
Aanneming Des Heils
De logische drogreden
Aanneming Des Persoons
Gods onpartijdigheid
Aanspreeknaamval
Γυναι als aanspreektitel
Aanstoot
Commentaar op Mattheüs
Aantonende Wijs
De wijzen van het Griekse werkwoord
Aanvalswapen
Aanvalswapenen
Aanvang
De aanvang der schepping
Aanvoegende Wijs
De wijzen van het Griekse werkwoord
Aanvullend Parallellisme
Aanvullend parallellisme
Aanvulling
Aanvullend parallellisme
Aanzien Des Persoons
Gods onpartijdigheid
Aanzienlijke
Christelijke onpartijdigheid
Aard
De aard van de mens
Gods aard
Aardbeving
Commentaar op de Kleine Profeten
Aardse Gewesten
Commentaar op Efeziërs
Abductie
Het argument
Abrahamitisch Verbond
Het verbond met Abraham
Absoluut TellenTellen, Absoluut –
Accusativus
Accusativus cum infinitivo
Accusativus Cum Infinitivo
Accusativus cum infinitivo
Achten
Hoogachting
Achtergrond
Onze eigen achtergrond
Achterwaarts Argument
Het achterwaarts argument
Aci
Accusativus cum infinitivo
Acrostichon
Acrostichon
Actief
De vormen van het Griekse werkwoord
Activum
De vormen van het Griekse werkwoord
Afgod
Afgoden
Bespotting van afgoden
Commentaar op Deuteronomium
God als Rots
Verbondsafval
Afkeer
De afkerige ziel
Afval
Verbondsafval als overspel
Verdrukking en vervolging
Alfabet
Acrostichon
Het Griekse alfabet
Allegorie
Het gevaar van allegorie
Allerheiligste
Het heilige der heiligen
Allerhoogste
God de Allerhoogste
Alliantie
Commentaar op Deuteronomium
Almacht
Gods almacht
Jezus is God
Almagest
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Alpha
Het Griekse alfabet
Alruin
De Natuur
Altaar
Hoornen van het altaar
Altaarhoorn
Hoornen van het altaar
Ambten
De ambten
Ambtsdrager
De opzieners
Anafoor
Het Griekse lidwoord
Anagram
Het anagram
Anakolouth
Voorgangers en navolgers
Analogie
Argument bij analogie
Antifoon
Inwendige tekstkritiek
Antilegomenon
De Kanon
Antischepping
Stijlstructuren
Antwoordinleidende Vraag
Antwoordinleidende vragen
Aoristos
De aspecten van het Griekse werkwoord
Apocrief BoekBoek, Apocrief –
Apollinarisme
De logische drogreden
Aramees
Het Aramees
Arbitreren
Arbitreren
Archeologie
Informatiebronnen
Argument
Het argument
Argumentum Ad Hominem
Het argument
Arianisme
De logische drogreden
Ark
Commentaar op Exodus
Typen
Arme
Christelijke onpartijdigheid
Artemistempel
Efeze
Ascese
Lichamelijke begeerte
Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Astrologie
Bespotting van afgoden
Atheïsme
Atheïsme
Autoriteit
Het argument
Avondmaal
Het avondmaal
Avondoffer
De dagelijkse vieringen
Balsem
Ziekenzalving
Ban
Arbitreren
Bandeloosheid
Vrijheid niet misbruiken
Bar Mitzwa
Commentaar op Jesaja
Patroon-cliëntverhoudingen
Barmhartigheid
Heilsverlies door hardvochtigheid
Bastaard
Commentaar op Deuteronomium
Baälstempel
Commentaar op 2 Koningen
Bedekking
De schotel als bedekking
Bediening
Bedieningen
Bedrijvende Vorm
De vormen van het Griekse werkwoord
Beeld
Beelden
Beeldspraak
Beeldspraak
Eufemistische codering
Woordbeelden
Begeerte
Begeerte
Begrijpen
De introductie
Beker
De avondmaalsbeker
Bekering
Bekering als geboorte
Handelingsvrijheid
Wedergeboorte
Belang
Nadruk
Belastingen
Belastingen
Belastinginner
Commentaar op Mattheüs
Belerende Vraag
Vragende stijlfiguren
Berg
De wateren
Bergrede
Commentaar op het Nieuwe Testament
Berouw
Gods berouwelijkheid
Bescherming
Beschermende hulp als schild
Koningschap als hoorn
Beslissen
Arbitreren
Beslissing
Arbitreren
Besmetting
Inwendige tekstkritiek
Besnedene
Besnijdenis - instelling
Besnijdenis
Besnijdenis - instelling
De besnijdenis
Besnijdenis Des Harten
Besnijdenis des harten
Besnijdenisgebod
De besnijdenis
Besnijdenistwist
De besnijdenistwist
Bestialiteit
Afgoden van Kanaän
Bestuur
Gods bestuur
Het kerkbestuur
Beta
Het Griekse alfabet
Betekeniscorrespondentie
Betekeniscorrespondentie
Betrokken Vorm
De vormen van het Griekse werkwoord
Beurtzang
Het keervers
Bewijs Uit Het Ongerijmde
Het achterwaarts argument
Bewijs, Koop–Koopbewijs
Bewust Verwerpen Van God
Het sleutelpaar
Bewustzijn
Geesten van overledenen
Bezit
Geld en rijkdom
Bidden
Gebed
Bidden In De Heilige Geest
Gebedsinhoud
Bijbel
Commentaar op de Bijbel
Bijeenkomsten
Samenleven als Christen
Bijwoner
De Christen als vreemdeling
Blijdschap
Blijdschap
Houding tegenover lijden
Bloedbruidegom
Besnijdenis - uitvoering
Bode
Aanhalingen betreffende de bode
Boek, Apocrief –
De Kanon
Boek, Kanoniek –
De Kanon
Boekrol
Commentaar op Openbaring
Boerenleven
Het boerenleven
Boerenspreuk
Het spreekwoord
Boezem
Aanliggen
Bok
Het boerenleven
Bondgenootschap
Commentaar op Deuteronomium
Boomfabel
De fabel
Brief
De zeven openbaringsbrieven
Brief Van Jakobus
Commentaar op Jakobus
Brief Van Judas
Commentaar op Judas
Brief Van Paulus Aan De Efeziërs
Commentaar op Efeziërs
Briefbundel
Paulus' briefbundel
Brieven
Commentaar op de Brieven
Brieven Van Johannes
Commentaar op de Johannesbrieven
Brieven Van Paulus
Commentaar op Paulus
Brieven Van Petrus
Commentaar op Petrus
Bron
Informatiebronnen
Waterbronnen
Brood
Het avondmaalsbrood
Bruidsschat
Redding als vondst
Burgerrecht
Volkeren
Byzantijnse Tekst
Uitwendige tekstkritiek
Cadans
De cadans
Canon
Commentaar op Lukas
De canon van het Oude Testament
Chi
Het Griekse alfabet
Chiasme
Kruisstelling
Christenleven
Christenleven als strijd
Chronologie
Chronologie
Citaat
Aanhaling
Climax
Het keervers
Cliënt
Patroon-cliëntverhoudingen
Code
Eufemistische codering
Codering
Codering
Eufemistische codering
Commentaar
Informatiebronnen
Complement
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Coniunctivus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Constructie
Griekse constructies
Constructio Ad Sententiam
Betekeniscorrespondentie
Contaminatie
Inwendige tekstkritiek
Context
Context
De oude wereld
Inleiding tot de verzenverzameling
Contingent
De oude wereld
Het vijftigtal
Contrast
Negatief parallellisme
Corpus
De grondtalen
Correspondentie
Betekeniscorrespondentie
Grammaticale correspondentie
Couplet
Het keervers
Criterium
Het liefdescriterium
Het onderscheiden van geesten
Cultuur
Het gevaar van culturele interpretaties
Daadbeeld
Daadbeelden
Dag
De vierde dag
Dag Des Heren
Commentaar op Openbaring
Daniël
Commentaar op Daniël
Deelgeest
Deelgeesten
Deelwoord
De wijzen van het Griekse werkwoord
Dekaloog
De Tien Geboden
Delta
Het Griekse alfabet
Denken
Het gevaar van systematische theologie
Deponens
De vormen van het Griekse werkwoord
Derde DoodDood, Derde –
Deuteronomium
Het Hittitisch vazalsverdrag
Diadochenrijk
Commentaar op Daniël
Dialoog
Argument a fortiori in een dialoog
Stijlstructuren
Dichter
Dichters
Dienaren
De diakenen
Dier
De dierenwereld
Distichon
Parallellisme
Dittografie
Inwendige tekstkritiek
Docetisme
De logische drogreden
Dode
Geesten van overledenen
Dodenrijk
Het dodenrijk
Doel
Doel van het lijden
Dood
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Dood Geloof
Geloof tot liefde
Dood, Derde –
Commentaar op Openbaring
Dood, Eerste –
Commentaar op Openbaring
Dood, Tweede –
Commentaar op Openbaring
Doodstraf
Doodstraf
Doop
De doop
De voetwassing
Inzettingen voor de kerk
Dorheid
Het klimaat
Dreigende Vraag
Dreigende rhetorische vragen
Drie-éénheid
Gods rechtsbestuur
Drieëenheid
De Drieëenheid
Drogreden
De logische drogreden
Droogte
Het klimaat
Droom
Gezichten
Droombeeld
Droombeelden
Durende Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Duurloze Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Dwaalgeest
Het onderscheiden van geesten
Valse geesten
Echtbreuk
Reinheid
Eed
De eedformule
Eedformule
De eedformule
Eega
De eega
Eenduidige Codering
Codering
Eenheid
De eenheid der Drieëenheid
Eenzijdigheid
Eenzijdigheid
Eer
Gods deelt zijn eer niet
Jezus komt Goddelijke eer toe
Eergebed
Het eergebed
Eerste Brief Van Paulus Aan De Korinthiërs
Commentaar op 1 Korinthiërs
Eerste Brief Van Paulus Aan Timotheüs
Commentaar op 1 Timotheüs
Eerste DoodDood, Eerste –
Eerste OpstandingOpstanding, Eerste –
Eerste Steen
Doodstraf
Eerste Tafel
De Tien Geboden
Eerste Zonde
Satan verzocht Eva
Eeuw Der Eeuwen
Het tijdperk der tijdperken
Eeuwige Leven
De gaven van de Geest
Eeuwigheid
Gods eeuwigheid
Jezus is de Eeuwige
Effect
Stijleffecten
Eigennaam
Commentaar op Handelingen
Woordspel met eigennamen
Eisprong
De Natuur
Elegie
Het lied
Ellips
Ellips
Elliptische Eufemismen
Eufemisme door ellips
Engel
Engelen
Engel Des Heren
Jezus is God zichtbaar
Enigheid
Gods enigheid
Epsilon
Het Griekse alfabet
Eren
Het eren
Erfzonde
Job erkent ieders zonde
Ervaringen
Religieuze ervaringen
Eschatologie
Eschatologie
Eta
Het Griekse alfabet
Ethiopische Kerk
Commentaar op Judas
Eufemisme
Eufemisme
Eufemistische Generalisatie
Eufemistische generalisatie
Evangelie
Commentaar op de Evangeliën
Het evangelie
Evangelie Naar Johannes
Commentaar op Johannes
Evangelie Naar Lukas
Commentaar op Lukas
Evangelie Naar Marcus
Commentaar op Marcus
Evangelie Naar Mattheüs
Commentaar op Mattheüs
Ezechiël
Commentaar op Ezechiël
Ezel
De ezel
Fabel
De fabel
Factie
Groepen
Farao
Egypte
Farizee
De cadans
Feest
De Mozaïsche feesten
Feest Der Ongezuurde Broden
Pascha en brodenfeest
Feitelijke Herhaling
Feitelijke herhaling
Formule
De formule
Futurum
De tijden van het Griekse werkwoord
Gamma
Het Griekse alfabet
Gastvrijheid
De voetwassing
Gave
Bedieningen
De gaven van de Geest
Gebed
Gebed
Gebeden als reukwerk
Genezing
Gebed Van Zacharias
Commentaar op Lukas
Gebiedende Wijs
De wijzen van het Griekse werkwoord
Gebod
De Tien Geboden
De verkondigingsopdracht
Het huwelijksleven
Gedachtebeeld
Gedachtebeelden
Gedrag
Gedrag als vrucht
Goede werken als uiting van liefde
Geest
De geest van de mens
De geest van liefde
Geesten
Het begrip 'geest'
Het onderscheiden van geesten
Het teken van onze redding
Verbondsafval
Geestelijke Nakomelingen
Het gezin
Geestesgave
Bedieningen
Geestvervoering
Eenzijdigheid
Gehoorzaamheid
Gehoorzaamheid
Kinderen jegens hun ouders
Overheden
Geld
Geld en rijkdom
Gelijkenis
Het spreken in gelijkenissen
Gelijkheid
Gods onpartijdigheid
Geloof
Commentaar op Jakobus
De bron van ons behoud
De gaven van de Geest
Geloof
Geloofsgetuige
Geloofsgetuigen
Gemeente
De gemeente als lichaam
De gemeente als tempel
De zeven openbaringsbrieven
Samenleven als Christen
Tongenspraak in de gemeente
Tongenspraak jegens ongelovigen
Gemengd Bedrijf
Het boerenleven
Genealogie
Commentaar op Mattheüs
Genealogische Methode
Uitwendige tekstkritiek
Generalisatie
Eufemistische generalisatie
Generieke Aanduiding
Sharps regel
Genezing
Genezing
Genitivus Absolutus
Griekse constructies
Gerechtigheid
De gaven van de Geest
Geslacht
Grammaticale correspondentie
Hebreeuwse grammatica
Het grammaticaal geslacht
Geslachtsdeel
Voeten voor lendenen
Geslachtsdelen
Eufemistische codering
Geslachtsregister
Commentaar op Mattheüs
De lijst
Getal
Grammaticale correspondentie
Getallensymboliek
Getallensymboliek
Getalspreuk
Getalspreuk
Getrouwheid
Gods trouw
Getuige
Doodstraf
Geloofsgetuigen
Tekstkritiek
Getuigenis Van Johannes De Doper
Het Messiaans geheim
Geven
Geven
Geven uit liefde
Gevoel
Bedrieglijke gevoelens
Geween
De eeuwige dood
Gezant
Commentaar op Lukas
Gezegde
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Gezera Sjewa
Commentaar op Marcus
Gezicht
Gedachtebeelden
Gezichten
Gezin
Het gezin
Gilgamesj-epos
Landen en steden
Gnostiek
De logische drogreden
Gnostische tendenzen
God
God
God als Rots
God Bewust Verwerpen
Het sleutelpaar
Goddelijkheid
Jezus' Goddelijkheid erkend
Godgelijkheid
Godgelijkheid
Godheid
Jezus is God
Gods Volk
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Godseed
De Godseed
Goed Werk
Goede werken als uiting van liefde
Goedertierenheid
Gods goedertierenheid
Goedheid
Christelijke goedheid
Goud
Commentaar op Deuteronomium
Graanteelt
Boze werken als vruchteloosheid
Grammatica
De Heilige Geest is grammaticaal een persoon
Griekse grammatica
Hebreeuwse grammatica
Grammaticale Correspondentie
Grammaticale correspondentie
Grieks Woord
Nederlandse vertalingen
Groei
Het heiligingsproces
Lijden tot groei
Woordbeelden
Groeien
Het heiligingsproces
Lijden tot groei
Groep
Groepen
Grondbezit
Grondbezit
Grondtaal
Het Κοινη-Grieks
Grondterugkeer
Grondbezit
Grote Verdrukking
Verdrukking en vervolging
Haardracht
Commentaar op 1 Korinthiërs
Haarlengte
Commentaar op 1 Korinthiërs
Haas
De dierenwereld
Haat
De wereld haat de Christen
Het liefdescriterium
Hagigah
Commentaar op Johannes
Handelingen Der Apostelen
Commentaar op Handelingen
Handelingsvrijheid
Handelingsvrijheid
Handoplegging
Handoplegging
Inzettingen voor de kerk
Handschrift
Tekstkritiek
Handwassing
De voetwassing
Haplografie
Inwendige tekstkritiek
Hardvochtigheid
Heilsverlies door hardvochtigheid
Hebreeuws
Het Hebreeuws
Hebzucht
De gevaren van rijkdom
Heer
Slavernij
Heersen
Leven in de Wereld
Heerser
De heerser der wereld
Gods zorg als herderschap
Heiden
Christelijke onpartijdigheid
De positie van de heiden
Heil
De heil in Jezus
Jezus' heilsdaad
Heiland
De Heiland
Heiligdom
Tempeldienst als ontzondiging
Heilige Dag
De heilige dagen
Heilige Der Heiligen
Het heilige der heiligen
Heilige Geest
De gaven van de Geest
Het teken van onze redding
Het toetsen van gaven
Heilige Heiligdom
Het heilige der heiligen
Heiligheid
Geest en vlees bij Paulus
Heiligheid als kleding
Heiliging
Heiligheid Der Heiligheden
Het heilige der heiligen
Heiliging
Heiliging
Heilsverlies
Terugval is mogelijk
Hemel
Gods wezen
Hemelse Gewesten
Commentaar op Efeziërs
Hemelvaart Van Mozes
Commentaar op Judas
Henoch
Commentaar op Judas
Herder
De opzieners
Herdersstaf
De opzieners
Heren, Dag Des –Dag Des Heren
Herhaling
Introductie ter herhaling
Parallellie
Positief parallellisme
Herkauwen
De dierenwereld
Hermeneutiek
Hermeneutiek
Herodes
Commentaar op de Evangeliën
Herodias
Commentaar op de Evangeliën
Hinken
Commentaar op 1 Koningen
Historie
De oude wereld
Hitte
Het klimaat
Hoef
De dierenwereld
Hoer
Het lied
Hoererij
Mannen en vrouwen
Reinheid
Homofilie
Homosexualiteit
Homologoumenon
De Kanon
Homoniem
De Mozaïsche feesten
Homoseksualiteit
Homosexualiteit
Hond
De hond
Hooglied
Commentaar op Hooglied
Hoogste
X der Xen als toppunt van X
Hoogte
Offerhoogten
Hoop
Geloof tot hoop
Houding
Gedrag als vrucht
Houding tegenover lijden
Houding tegenover vijanden
Huisslaaf
Slavernij
Huisvrouw
De rol der huisvrouw
Hulp
Beschermende hulp als schild
Huwelijk
Aanhalingen omtrent het huwelijk
Het huwelijksleven
Huwelijksregels
Huwelijksregels
Hyperbool
Overdrijving
Hysop
Redding als reiniging
Identificatie
Identificatie
Ijver
Vlijt
Ijzeren StafStaf, Ijzeren –
Ik Ben
Grammaticale correspondentie
Imperativus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Index
Verwijzingen
Indicativus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Indirecte Rede
Accusativus cum infinitivo
Individu
De Heilige Geest is geen individu
Indoeuropese Taal
Het Hebreeuws
Infinitivus
Accusativus cum infinitivo
De wijzen van het Griekse werkwoord
Informatie
Informatiebronnen
Ingressieve Constructie
De aspecten van het Griekse werkwoord
Inhoud
Gebedsinhoud
Vorm en inhoud
Intensivum
Ziel als hart
Interpretatie
Het gevaar van allegorie
Introductie
Introductie
Inwendige Techniek
Inwendige tekstkritiek
Inzetting
Inzettingen voor de kerk
Inzicht
Gods verstand
Ironie
Ironie
Ironische overdrijving
Isolatie
Isolatie
Itacisme
Inwendige tekstkritiek
Jeremia
Commentaar op Jeremia
Jesaja
Commentaar op Jesaja
Jodenkerk
De vroege kerk
Johannes, Openbaring Aan –Openbaring Aan Johannes
Jood
Christelijke onpartijdigheid
Jota
Het Griekse alfabet
Jubeljaar
De Sabbatsviering
Kameel
De dierenwereld
Kampgevecht
Commentaar op 2 Samuël
Kanaän
Afgoden van Kanaän
Kanon
De Kanon
De Kanon
Kanoniek BoekBoek, Kanoniek –
Kanttekeningen
Commentaar op de Bijbel
Kappa
Het Griekse alfabet
Karakter
Gods karakter
Kashrut
Het boerenleven
Keervers
Het keervers
Kenmerk
Het kenmerk van het zoonschap
Kennis
De logische drogreden
Gods verstand
Kennis en strafwaardigheid
Keri
Aanhalingen betreffende de wederkomst
Kerk
De vroege kerk
Ketoevim
Commentaar op het Oude Testament
Ketterij
Theologische systemen
Keuze
De logische drogreden
De mens kan kiezen
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid
Kiezen
De mens kan kiezen
Kind
Gods rechtvaardigheid jegens nakroost
Ouders en kinderen
Kind, Mannelijk –
Commentaar op Openbaring
Kinderoffer
Kinderoffers
Kinderverbranding
Kinderoffers
Kindskind
Gods rechtvaardigheid jegens nakroost
Kistje
Commentaar op Exodus
Klaaglied
Het klaaglied
Kleitablet
Commentaar op Jeremia
Informatiebronnen
Klepperman
Commentaar op Marcus
Klimaat
Het klimaat
Klooster
Inwendige tekstkritiek
Kolk
De wateren
Koning
Commentaar op Deuteronomium
Koningschap
Koningschap als hoorn
Koninklijk Meervoud
De personen der Drieëenheid
Koninklijke Wet
Liefde vervult de Wet
Koninkrijk
Het Koninkrijk Gods
Koopbewijs
Commentaar op Openbaring
Kop
Het kopje
Koperen Slang
Typen
Koppigheid
Verstokking na koppigheid
Koude
Het klimaat
Kraaien Van De Haan
Commentaar op Marcus
Kraak
De leviathan
Kracht
De kracht van Gods Woord
Koningschap als hoorn
Krijgstechnologie
Commentaar op Deuteronomium
Krijgswezen
Het krijgswezen
Kruisiging
Nederlandse vertalingen
Kruisstelling
Kruisstelling
Kus
Kus
Kwakkel
Commentaar op Exodus
Laatste Dingen
Eschatologie
Labda
Het Griekse alfabet
Land
Landen en steden
Landbouw
Landbouw
Latrine
Commentaar op 2 Koningen
Lectio Difficilior Potior
Inwendige tekstkritiek
Leer
De leraarschapsgave
Leer als zuurdesem
Leerstellingen
Onze houding jegens de leer
Valse verkondiging
Leerstelling
Leerstellingen
Leger
De oude wereld
Het leger
Leider
De Leidinggever als licht
Leidinggever
De Leidinggever als licht
Leraar
De leraarschapsgave
Leraarschap
De leraarschapsgave
Lering
De leraarschapsgave
Gevaarlijke traditie
Leugengeest
Valse geesten
Leven
Ons leven in Christus
Leviathan
De leviathan
Leviet
Commentaar op Lukas
Lichaam
Het lichaam van de mens
Lichaam als aardewerk
Lichaam als woning
Lichamelijk StervenSterven, Lichamelijk –
Lidwoord
Commentaar op Handelingen
Het Griekse lidwoord
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Lied
Het lied
Liefde
De gevaren van rijkdom
De liefde
Geloof tot liefde
Liefdesappel
De Natuur
Liefdesgebod
Commentaar op Lukas
Het liefdesgebod
Lijden
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Lijden
Lijdende Vorm
De vormen van het Griekse werkwoord
Lijst
De lijst
Litotes
Litotes
Liturgie
Inwendige tekstkritiek
Lofprijs
Het prijzen
Lofprijzing
Het eergebed
Logica
De logische drogreden
Lokaal Genealogische Methode
Uitwendige tekstkritiek
Loochenen
Heilsverlies door Jezus loochenen
Loofhuttenfeest
Commentaar op het Oude Testament
Losser
Lossing
Lossing
Grondbezit
Lossing
Lot
De beker als lot
Macht
Commentaar op Deuteronomium
Koningschap als hoorn
Majesteit
Gods positie
Majesteitsmeervoud
De personen der Drieëenheid
Man
Mannen en vrouwen
Manna
Commentaar op Exodus
Manuscript
Tekstkritiek
Medelijden
Medelijden
Medium
De vormen van het Griekse werkwoord
Meerduidige Codering
Codering
Meester
Slavernij
Megilloth
Commentaar op het Oude Testament
Melk
Het boerenleven
Mens
"Ziel" voor "mens"
De mens
Merisme
Het merisme
Mes
Besnijdenis - uitvoering
Messiaans Geheim
Het Messiaans geheim
Messias
Aanhalingen betreffende de Messias
Het Messiaans geheim
Het varken
Middel
De vormen van het Griekse werkwoord
Minachting
Spuwen als woordbeeld
Misbruik
Vrijheid niet misbruiken
Mode
Religieuze modeverschijnselen
Moedertaal
Onze moedertaal
Monoloog
Argument a fortiori in een monoloog
Monosyndeton
Sharps regel
Morgenoffer
De dagelijkse vieringen
Mozes
Het Mozaïsch verbond
Mu
Het Griekse alfabet
Musjt
De dierenwereld
Naam
De naam JHWH
Woordspel met eigennamen
Naamval
Grammaticale correspondentie
Naamvers
Acrostichon
Naamwoordelijk Deel Van Het Gezegde
Het Griekse naamwoordelijk gezegde
Naastenliefde
Leven jegens de ander
Nachtgezicht
Gezichten
Nadruk
Nadruk
Nageslacht
De vermenigvuldigingsopdracht
Nakroost
Gods rechtvaardigheid jegens nakroost
Natuur
De Natuur
Navolgers
Voorgangers en navolgers
Nazireeër
Commentaar op 1 Korinthiërs
Nederlands
Nederlandse vertalingen
Nederlandse woorden
Nederlands Woord
Nederlandse vertalingen
Negatief Parallellisme
Negatief parallellisme
Negatieve Rhetorische Vraag
Negatieve rhetorische vragen
Neviim
Commentaar op het Oude Testament
Nietigheid
Boze werken als vruchteloosheid
Nieuw Leven
De liefde
Nieuwe Testament
Commentaar op het Nieuwe Testament
Nieuwe Verbond
Commentaar op het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Verbond als huwelijk
Vormen van Christelijke vrijheid
Nieuwemaansdag
De nieuwemaansdagen
Nieuwjaarsfeest
Afgoden
Nijverheid
Vlijt
Noachidische Wet
Het Noachidisch verbond
Nu
Het Griekse alfabet
Offerande
Belastingen
Offerhoogte
Offerhoogten
Omega
Het Griekse alfabet
Omicron
Het Griekse alfabet
Omwandeling
Speculaties omtrent Jezus' leven
Onaanzienlijke
Christelijke onpartijdigheid
Onbepaalde Wijs
Accusativus cum infinitivo
De wijzen van het Griekse werkwoord
Onderscheiden
Het onderscheiden van geesten
Onderwijzing
Onderwijzing
Ongelovige
Tongenspraak jegens ongelovigen
Ongerijmde
Het achterwaarts argument
Onpartijdigheid
Christelijke onpartijdigheid
Gods onpartijdigheid
Ontrouw
Reinheid
Ontucht
Reinheid
Ontzondigen
Redding als reiniging
Ontzondiging
Tempeldienst als ontzondiging
Onveranderlijkheid
Gods aard
Onze Vader
Inwendige tekstkritiek
Onzekerheidsstellende Vraag
Onzekerheidsstellende vragen
Oogstfeest
De oogstfeesten
Oordeel
Het laatste oordeel
Het oordeel
Verantwoordelijkheid
Ootmoed
De ootmoedige ziel
Opdracht
De verkondigingsopdracht
De vermenigvuldigingsopdracht
Open Rhetorische Vraag
Open rhetorische vragen
Openbaring Aan Johannes
Commentaar op Openbaring
Opgraving
Commentaar op Jeremia
Egypte
Het Κοινη-Grieks
Informatiebronnen
Oppotten
Niet sparen
Opsomming
De opsomming
Sharps regel
Opstanding
Aanhalingen betreffende dood en opstanding van Jezus
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Opstanding, Eerste –
Commentaar op Openbaring
Opstandingslichaam
Het opstandingslichaam
Optativus
De wijzen van het Griekse werkwoord
Opwekking
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Opziener
De opzieners
Oratio Obliqua
Accusativus cum infinitivo
Oude Testament
De canon van het Oude Testament
Oude Verbond
Commentaar op het Nieuwe Testament
Het verbond
Oude Vertaling
De grondtalen
Ouder
Ouders en kinderen
Ouderling
De opzieners
Oudste
De opzieners
Overdrijving
Commentaar op Genesis
Overdrijving
Overheid
Overheden
Overledene
Geesten van overledenen
Overspel
Reinheid
Overwinning
Koningschap als hoorn
Paard
Commentaar op Deuteronomium
Paarzin
De paarzin
Paaslam
Het Paaslam als Christus
Papyrus
Informatiebronnen
Landen en steden
Parallelismus Membrorum
Parallellisme
Parallellie
Parallellie
Parallellisme
Parallellisme
Paranomasia
Paranomasia
Pars Pro Toto
Pars pro toto
Participium
De wijzen van het Griekse werkwoord
Partij
Groepen
Pascha
Het Paaslam als Christus
Pascha en brodenfeest
Pasen
Commentaar op het Oude Testament
Passief
De vormen van het Griekse werkwoord
Passivum
De vormen van het Griekse werkwoord
Patristiek
Sharps regel
Patroon
Patroon-cliëntverhoudingen
Patroon-cliëntverhouding
Patroon-cliëntverhoudingen
Pentateuch
Commentaar op de Pentateuch
Perfectum
De aspecten van het Griekse werkwoord
Personen
De Drieëenheid
Personificatie
Stijlfiguren
Persoon
Bijbelse personen
De personen der Drieëenheid
Persoonlijk Leven
Persoonlijk leven
Perspectief
Nadruk
Pesach
Commentaar op het Oude Testament
Pesjitta
Vroege vertalingen
Phi
Het Griekse alfabet
Pi
Het Griekse alfabet
Plaats
Landen en steden
Plan
Plan en uitvoering
Pluralis Maiestatis
De personen der Drieëenheid
Pluralis Majestatis
De personen der Drieëenheid
Poerim
Commentaar op het Oude Testament
Politiek
Commentaar op Deuteronomium
Positie
Gods positie
Positief Parallellisme
Positief parallellisme
Positieve Rhetorische Vraag
Positieve rhetorische vragen
Praesens
De aspecten van het Griekse werkwoord
Praeteritus
De tijden van het Griekse werkwoord
Praktijk Van Het Christelijk Leven
Commentaar op Jakobus
Predestinatie
Gods soevereine uitverkiezing
Pregnantie
Nadruk
Priester
Commentaar op Lukas
Priesterdienst
Tempeldienst als ontzondiging
Prijzen
Het prijzen
Profaniteit
Geest en vlees bij Paulus
Profeet
Profetie toetsen
Profetie
De profetiegave
Profetie toetsen
Versterkende overdrijving in profetie
Psalmkop
De psalmkop
Psi
Het Griekse alfabet
Put
Waterputten
Qumrangeschrift
Commentaar op Mattheüs
Rantsoenlijst
Commentaar op 2 Koningen
Recht
Straf
Rechter
Het laatste oordeel
Jezus was geen rechter
Rechtsbestuur
Gods rechtsbestuur
Rechtspreken
Rechtspreken
Rechtvaardigheid
Gods rechtvaardigheid
Rechtvaardiging
Theodicee
Redding
De gevaren van rijkdom
Het teken van onze redding
Ook redding zonder heiliging
Redding
Redding als genezing
Redding als vondst
Redding als vondst door de Herder
Redenering
Het argument
Referentie
Identificatie
Refrein
Het keervers
Regel
Het onderscheiden van geesten
Regen
Het klimaat
Regering
Commentaar op Deuteronomium
Register
De lijst
Registers
Registers
Reinheid
Reinheid
Reinigingswater
Redding als reiniging
Relatie
God versus Zijn schepping
Relatief TellenTellen, Relatief –
Rhetorische Vraag
Combinaties van rhetorische vragen
Rhetorische vragen
Rho
Het Griekse alfabet
Ridder
Volkeren
Rijkdom
Geld en rijkdom
Rijke
Christelijke onpartijdigheid
Rijm
Het anagram
Ring
Volkeren
Rol, Boek–Boekrol
Rotfl
De uitverkiezingsgrond
Rouw
Daadbeelden
Rouwtekenen
Rouwdag
Commentaar op het Oude Testament
Rust
De Sabbat
Sabbat
Commentaar op Openbaring
De Sabbat
De Sabbatsviering
Sabbatsjaar
De Sabbatsviering
Sacrament
Inzettingen voor de kerk
Salome
Commentaar op de Evangeliën
Samaritaanse Pentateuch
Commentaar op Genesis
Samenleven
Samenleven als Christen
Schaap
Het oordeel
Scheiding
Zonde scheidt ons van God
Schepping
De schepping
De schepping van Adam
Schoonheid
Schoonheid van taal
Schoot
Aanliggen
Schrift
Commentaar op 2 Timotheüs
Schrijven en schrift
Schriftgeleerde
De cadans
Schrijven
Schrijven en schrift
Sedermaal
Commentaar op Lukas
Seksuele Zonde
Commentaar op Judas
Septuagint
De Septuagint
Het Κοινη-Grieks
Septuaginta
De Septuagint
Sigma
Het Griekse alfabet
Sigmatische Aoristos
De aspecten van het Griekse werkwoord
Sigmatische Duurloze Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Simonie
Handoplegging
Sint-pietersvis
De dierenwereld
Sjavoeoth
Commentaar op het Oude Testament
Sjechina
Jezus komt Goddelijke eer toe
Sjeool
Sjeool
Slaaf
De positie van de slaaf
Slavernij
Zonde en straf
Slang
Satan verzocht Eva
Typen
Slavernij
Zonde en straf
Slechtheid
Geest en vlees bij Paulus
Sleutelpaar
Het sleutelpaar
Sleuteltripel
Introductie ter herhaling
Sleutelzin
Sleutelverzen
Sluitzin
De sluitzin
Smeekgebed
Het smeekgebed
Smekende Vraag
Smekende vragen
Smeking
Het smeekgebed
Soekkoth
Commentaar op het Oude Testament
Sparen
Niet sparen
Speculatie
Speculaties
Speeksel
Spuwen als daadbeeld
Spuwen als woordbeeld
Spijkerschrift
Commentaar op Jeremia
Spiritus Asper
Registers
Spot
Spot
Spreekwoorden
Het spreekwoord
Spreken
Het verkondigend spreken
Spreken In Tongen
De gave der tongen
Spreuk
Het spreekwoord
Spuwen
Spuwen als daadbeeld
Stad
Bijbelse personen
Landen en steden
Staf
Commentaar op Numeri
Staf, Ijzeren –
Commentaar op Openbaring
Stam
Bijbelse personen
Stenen Mes
Besnijdenis - uitvoering
Stenen Tafel
Commentaar op Openbaring
Steniging
Doodstraf
Stephanus
Houding tegenover vijanden
Ster
De Natuur
Sterven
Aanhalingen betreffende lijden en sterven van Jezus
Sterven, Lichamelijk –
Commentaar op Openbaring
Stijl
Stijl
Stijleffect
Stijleffecten
Stijlfiguur
Stijlfiguren
Stijlstructuur
Stijlstructuren
Straf
Boze werken als vruchteloosheid
De straf op de zonde
Straf
Strafrecht
Straf
Strafwaardigheid
Kennis en strafwaardigheid
Strijdwagen
Commentaar op Deuteronomium
Structuur
Stijlstructuren
Structuur Van Een Tekst
De structuurzin
Structuurzin
De structuurzin
Struisvogel
De struisvogel
Substitutie
Inwendige tekstkritiek
Symboliek
Symboliek
Symbool
Inzettingen voor de kerk
Synecdoche
Overdrijving
Overdrijving met synecdoche
Stijlfiguren
Systeem
Het gevaar van systematische theologie
Theologische systemen
Systematische Theologie
Het gevaar van systematische theologie
Taal
De gave der tongen
Onze moedertaal
Taal
Tabel
De lijst
Tachas
De tachas
Tafel, Stenen –Stenen Tafel
Tandengeknars
De eeuwige dood
Targoem
Vroege vertalingen
Tau
Het Griekse alfabet
Tegenspoed
Verdrukking en vervolging
Tegenstelling
Introductie ter tegenstelling
Negatief parallellisme
Tegenwoordige Tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Tekstkritiek
Tekstkritiek
Tekststructuur
De structuurzin
Tellen, Absoluut –
Commentaar op Openbaring
Tellen, Relatief –
Commentaar op Openbaring
Tempel
De vroege kerk
Tempeldienst
Herstel van de tempeldienst
Tempelprostitutie
Commentaar op Exodus
Tenach
Commentaar op het Oude Testament
Tenak
Commentaar op het Oude Testament
Terugval
Terugval is mogelijk
Zekerheid en terugval
Test
Het liefdescriterium
Het onderscheiden van geesten
Tetrastichon
Parallellisme
Textus Receptus
Nederlandse woorden
Thematische Aoristos
De aspecten van het Griekse werkwoord
Thematische Duurloze Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Theodicee
Theodicee
Theologie
Het gevaar van systematische theologie
Theta
Het Griekse alfabet
Thomas
Jezus' Goddelijkheid erkend
Thora
Commentaar op de Pentateuch
Commentaar op het Oude Testament
Tien Geboden
Aanhaling der Tien Geboden
De Tien Geboden
Tien Woorden
De Tien Geboden
Tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Gebedstijd
Grammaticale correspondentie
Tijdperk Der Tijdperken
Het tijdperk der tijdperken
Tijdrekening
Chronologie
De vierde dag
Titel
De structuurzin
Toekomende Tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Toets
Het onderscheiden van geesten
Toetsen
Het toetsen van gaven
Tong
De gave der tongen
Γλωσσα
Toppunt
X der Xen als toppunt van X
Toverij
Bespotting van afgoden
Traditie
Gevaarlijke traditie
Tristichon
Parallellisme
Troon
Gods wezen
Trouw
Gods trouw
Tucht
Tucht
Tuchtiging
Verdrukking en vervolging
Tweede Brief Van Paulus Aan Timotheüs
Commentaar op 2 Timotheüs
Tweede DoodDood, Tweede –
Tweede Tafel
De Tien Geboden
Tweetal
De oude wereld
Type
Typen
Typologie
Typen
Uiting
Goede werken als uiting van liefde
Uitkomen
Profetie toetsen aan het uitkomen ervan
Uitleg
Parallellievormen
Uitnodigen
Het verkondigend spreken
Uitverkiezing
De bron van ons behoud
De uitverkiezingsgrond
Uitvoering
Plan en uitvoering
Uitwendige Techniek
Uitwendige tekstkritiek
Upsilon
Het Griekse alfabet
Valse Leer
Valse verkondiging
Variant
Tekstkritiek
Varken
Het varken
VazalsverdragVerdrag, Vazals–
Veeteelt
Het boerenleven
Veldgeest
Geesten
Verbondsafval
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid
Verantwoorden
Het verkondigend spreken
Verbond
Het Hittitisch vazalsverdrag
Het verbond als huwelijk
Verbond Tussen God En Mens
Het verbond
Verbond Tussen God En Noach
Het Noachidisch verbond
Verbondsafval
Verbondsafval als overspel
Verdediging
Het leger
Verdedigingsrede Van Jezus
Het argument
Verdedigingswapen
Verdedigingswapenen
Verdrag
Commentaar op Deuteronomium
Het verdrag
Verdrag, Vazals–
Het Hittitisch vazalsverdrag
Verdrukking
Verdrukking en vervolging
Verdubbeling
Parallellie
Verering
De logische drogreden
Het eergebed
Vergankelijkheid
Vergankelijkheid als gras
Vergankelijkheid als kaf
Vergankelijkheid als stoppels in het vuur
Vergelden
God schenkt terug
Vergelding
Straf
Verhouding
God versus Zijn schepping
Verhouding Tot God
Leven met God
Verjaardag
Ongesorteerd
Verkiezen
Gods rechtvaardig verkiezen
Verkondigen
De verkondigingsopdracht
Verkondiging
Het huwelijksleven
Verleden Tijd
De tijden van het Griekse werkwoord
Verloren Zoon
Blijdschap
Verlosser
Jezus is God als Verlosser
Verlossing
Zekerheid en terugval
Vermanen
Vermaning
Vermaning
Vermaning
Vermenigvuldigen
De vermenigvuldigingsopdracht
Vermenigvuldiging
Het huwelijksleven
Verovering
Het leger
Verrijzenis
Jezus blijkt God in de verrijzenis
Versie
Vroege vertalingen
Verslag
Parallellievormen
Stijlstructuren
Verspelen Van Redding
De gevaren van rijkdom
Verspreiding Van Het Evangelie
Sleutelverzen
Verstand
Gods verstand
Ziel als hart
Versterkend Parallellisme
Versterkend parallellisme
Versterking
Introductie ter versterking
Versterkend parallellisme
Versterkende overdrijving
Verstokken
Verstokken
Verstokking
Verstokking na koppigheid
Vertalen
Nederlandse vertalingen
Taal
Vertaling
Nederlandse vertalingen
Vroege vertalingen
Vertroosting
Doel van het lijden
Vertrouwen
Commentaar op Deuteronomium
Doel van het lijden
Vervloeking
Commentaar op Genesis
Eufemisme door ellips
Satan verzocht Eva
Vervolging
Verdrukking en vervolging
Vervulling
De symbolische vervulling
Het huwelijksleven
Verwante Taal
De grondtalen
Verwerpen
Het toetsen van gaven
Verwerping
Verwerpen Van God
Het sleutelpaar
Verwijzing
Verwijzingen
Verzoeking
Jezus' verzoekingen
Satan de verzoeker
Verzoekingen
Verzoendag
De heilige dagen
Verzoening
De gaven van de Geest
Redding als reiniging
Vierde Naamval
Accusativus cum infinitivo
Viering
De Mozaïsche vieringen
Vijand
Houding tegenover vijanden
Vijftigtal
De oude wereld
Het vijftigtal
Vijgeboom
De Natuur
Visioen
Gezichten
Visioenbeeld
Visioenbeelden
Vleeswording
Vorm en inhoud
Vlijt
Vlijt
Vloed
De wateren
Vloek
Commentaar op Genesis
De geschapen wereld
Vocativus
Γυναι als aanspreektitel
Voedsel
Commentaar op Genesis
Voetwassing
De voetwassing
Volharden
Gebedstijd
Volharding
Hoop en volharding
Terugval is mogelijk
Volk
Volkeren
Volk Gods
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Voltooide Aspect
De aspecten van het Griekse werkwoord
Voorafbeelding
Typen
Voorbeschikking
De logische drogreden
Voorgangers
Voorgangers en navolgers
Voorkennis
De uitverkiezingsgrond
Voorspellen
Commentaar op de Geschriften
Vorm
De vormen van het Griekse werkwoord
Gebedsvorm
Vorm en inhoud
Vraag
Vragende stijlfiguren
Vraagvorm
Vragende stijlfiguren
Vragende Stijlfiguur
Vragende stijlfiguren
Vrede
De God van vrede
Vredevorst
Jezus de Vredevorst
Vreemdeling
De Christen als vreemdeling
Vrees
Gehoorzaamheid
Vrije Wil
De vrije wil
Vrijgevigheid
De gevaren van rijkdom
Vrijheid
Leven in vrijheid
Vrijstad
Commentaar op Numeri
Vrijwillig Handelen
Vrijwilligheid
Vrijwilligheid
Vrijwilligheid
Vroege Kerk
De vroege kerk
Vrouw
Commentaar op Deuteronomium
De positie van de vrouw
Mannen en vrouwen
Vrucht
De gaven van de Geest
Vulgaat
Inzettingen voor de kerk
Waar Staat Dat?
Inleiding tot de verzenverzameling
Waarneembaar
De (on)waarneembaarheid van Gods bestuur
Wagen
Commentaar op Deuteronomium
Waken
Waakzaamheid
Wapen
Aanvalswapenen
Verdedigingswapenen
Wassing
Symbolische wassingen
Water
De wateren
Waterdiepte
De wateren
Wau
Het Griekse alfabet
Wedergeboorte
Bekering als geboorte
Wederkomst
Aanhalingen betreffende de wederkomst
De onverwachte wederkomst
Overdrijving van de grootte van Gods volk
Wederliefde
De liefde
Weespreuk
De cadans
Wekenfeest
Commentaar op het Oude Testament
Wensende Wijs
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wereld
De geschapen wereld
De wereld als akker
Leven in de Wereld
Wereldwonder
Efeze
Werk
Boze werken als vruchteloosheid
De bron van ons behoud
Goede werken
Heilsverlies door hardvochtigheid
Werkwoord
Het Griekse werkwoord
Wet
Commentaar op Lukas
Commentaar op het Nieuwe Testament
Daadbeelden
Het oordeel
Het verbond als huwelijk
Leven in vrijheid
Liefde vervult de Wet
Zonde en straf
de aard der Wet
Wet En Genade
Het verbond
Wet Van Mozes
Commentaar op de Pentateuch
Wetgever
De Leidinggever als licht
Wezen
"Ziel" voor "levend wezen"
Gods wezen
Wichelarij
Commentaar op de Geschriften
Wijngaardenier
Commentaar op Lukas
Wijnstok
Commentaar op Johannes
Wijs
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wijsheid
Het gevaar van allegorie
Wijsheidsliteratuur
Commentaar op de Geschriften
Wijze
De wijzen van het Griekse werkwoord
Wil Van De Mens
Der mensen wil prevaleert vaak
Keuzevrijheid
Wil Van God
Der mensen wil prevaleert vaak
Keuzevrijheid
Wilsvrijheid
De vrije wil
Woestijn
De verzoekingen in de woestijn
Wonder
Wonderen
Wonderhandeling
Wonderhandelingen
Woord
Gods Woord
Gods Woord als zwaard
Griekse woorden
Hebreeuwse woorden
Nederlandse woorden
Woordbeeld
Woordbeelden
Woordspel
Paranomasia
Woordspeling
Paranomasia
Voeten voor lendenen
Wraak
Straf
Xi
Het Griekse alfabet
Zaaien
Het klimaat
Zaligspreking
De cadans
Nederlandse woorden
Zalving
Ziekenzalving
Zang
Zang
Zegel
Commentaar op Openbaring
Zekerheid
Zekerheid en terugval
Zelfbevrediging
Reinheid
Zelfeed
Gods Zelfeed
Zelfvervloeking
Eufemisme door ellips
Zeta
Het Griekse alfabet
Ziekenzalving
Ziekenzalving
Ziel
De ziel
Ziel als hart
Zilver
Commentaar op Deuteronomium
Zinnebeeld
Daadbeelden
Zondaar
Verstokken
Zonde
Zonde en straf
Zonde En Dood
Satan verzocht Eva
Zondigheid
Geest en vlees bij Paulus
Zondvloed
Commentaar op Genesis
De wateren
Stijlstructuren
Typen
Zoogtijd
Het boerenleven
Zorgbestuur
Gods zorgbestuur
Zorgen
Niet sparen
Zoroastrianisme
Satan verzocht David
Zuurdesem
Zuurdesem
Zwijn
Het varken
Κοινη
Het Κοινη-Grieks
Κοινη-grieks
Het Κοινη-Grieks