Tijdrekening

De chronologie van de oudste geschiedenis is soms moeilijk vast te stellen.

Het tijdstip van de tocht naar Egypte.

Genesis 47:11
Het land Rameses: volgens sommigen betekent dit vers dat de aartsvaders laat gedateerd moeten worden, zodat Jozef onder één der Ramessiden (farao's van het geslacht Ramses) zou hebben gediend. De slavernij in Egypte zou dan maar heel kort geduurd hebben, want Mozes trok uit onder diezelfde Ramessiden. Het is echter Mozes die deze tekst schreef, en voor hem is het niet meer dan logisch zo'n korte verklarende aantekening toe te voegen. Uit Genesis 47:27 en andere plaatsen blijkt dat die streek indertijd Gosen heette.

De jaren van onderdrukking

Genesis 15:13, Handelingen 7:6
Deze verzen bedoelen geen op de dag nauwkeurige tijdsduur van de slavernij te geven, maar zijn ook overigens niet in tegenspraak met Exodus 12:40-41 en Galaten 3:17. Immers, deze laatste verzen geven de tijd doorgebracht in Egypte aan, en de eerste de duur van de onderdrukking, die pas begon toen de Farao onder wie Jozef gediend had gestorven was (Exodus 1:8-11).
Exodus 1:8
Gekend: dit betekent waarschijnlijk „zijn wijsheid ervaren”s. Dit gebeurt dus niet pas na de dood van Jozef (die vier generaties geboren ziet worden in Egypte), maar na zo'n jaar of dertig.

Rond de geboorte van Jezus is er een onzekerheid van enkele jaren, en rond de kruisiging van enige dagen.

Jezus zal „drie dagen en drie nachten” in het graf zijn. Dit is een staande uitdrukking, vergelijk 1 Samuël 30:12.

Jona 1:17
En de Here beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.
Mattheüs 12:40
Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
Mattheüs 16:21
Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden.
Mattheüs 17:23a
en zij zullen Hem ter dood brengen en ten derden dage zal Hij opgewekt worden.
Mattheüs 27:40
en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis!
Mattheüs 27:63-64
en zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag; anders konden zijn discipelen Hem komen stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste.
Johannes 2:19
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.