De bureaus

In plaats van door vakministeries is het beter de meeste zaken te laten afhandelen door technische bureaus, ter wille van zowel de vakkennis als de loyaliteit.

Loket
Alles wat aan de overheid gemeld dient te worden kan hier gemeld worden. Alles kan hier aangevraagd worden, enz. Dit geldt zowel intern (voor de overheid zelf) als extern (burgers en bedrijven).
Het bureau handelt niets zelf af, maar pleegt slechts efficiënte indirectie, met één uitzondering: de ombudsman zetelt hier.
Het bureau registreert waar nodig dat aan meldplicht is voldaan, en anonymiseert meldingen waar nodig (klokkenluiders).
Verantwoording
Zijn opgelegde doelstellingen meetbaar? Meet de gebruikte methode wat men werkelijk wil weten?
Gaat een bepaalde meetmethode geen eigen leven leiden, zodat men daarop gaat sturen? (Voorbeeld: Citatie-index.)
Effect
Een soort plan­bureau, dat effecten doorrekent:
Precies waar doet een maatregel zich gelden?
Stimuleert of remt een maatregel precies wat ze moet stimuleren of remmen?
Optimaliseert een markt precies wat wij willen dat ze optimaliseert?
Leidt een maatregel tot „strategisch gedrag”?
Hoe populair zal een subsidieregeling worden, en hoeveel zal zij dus gaan kosten? Zal zij precies de doelgroep bereiken?
Zijn er chaotische effecten? Is sturing mogelijk?
Samenhang
Alle rechten en plichten op een bepaald gebied worden geaggregeerd, zoals: informatiebewaar- en vernietigplichten, eisen aan bouwwerken, ‥
Signaleert conflicten of verstikking, evenals mogelijkheden tot harmonisatie en samenvoeging.
Levert werkinformatie aan het bureau Effect.
Communicatie
Politieke communicatie houdt vereenvoudiging in, want de meeste burgers kunnen of willen de finesses en nuances niet volgen. Dit bureau controleert of de boodschap voor het volk overeenkomt met de technische werkelijkheid.
Is een one-liner terecht? Is een bondig idee uitvoerbaar, en heeft het het bedoelde effect?
Ook voegt het verschillende boodschappen samen om de totale informatiebelasting te verminderen. Verzoeken om informatie worden door het Loket hierheen doorgespeeld. Brochures worden door dit bureau uitgegeven.
Belangen
Verzamelt en ordent de vele belangen, zowel naar partijen (bewegingen, sociale partners, bevolkingsgroepen, beroepsgroepen, ‥) als naar abstracte criteria (economie, recht, milieu, liefde, ‥)
Schaal
Veel instellingen kennen schaaleffecten: groter betekent vaak efficiënter — tot op een zeker niveau, waarboven de overheadkosten te zwaar gaan drukken. Kleiner betekent vaak menselijker, met als gevolg minder misdaad, meer inzet, en zo voort. Te groot betekent ontwrichting bij falen — zie de bankencrisis. Te groot kan leiden tot monopolievorming.
Managers stellen vaak hun eigen beloning vast, hetgeen altijd verkeerd is. Bedrijfsbelang versus het belang van de mensen — bedrijven zijn er voor de mens, niet andersom. Managers willen vaak dat hun instelling groeit omdat zij dan zelf meegroeien.
Soms is een lagenstructuur het antwoord, zoals bij politieke eenheden: er zijn zowel gemeenten als supranationale instellingen. In die lagen kan beslismacht omlaag-, en kunnen middelen omhooggeschoven worden. Niet iedere gemeente behoeft zijn eigen fiscale specialisten.
Dit bureau berekent die effecten en adviseert, en levert informatie aan de bureaus Effect en Belangen.
Voorbeelden: gemeenten, scholen, winkels en winkelcentra, bedrijven (banken, fabrieken).
Inkoop
Alle inkoop en aanbesteding.
Verzorgt alle door derden te verrichten activiteiten en te leveren goederen.
Pleegt correcte en efficiënte aanbesteding.
Bundelt inkopen om schaalvoordelen te verkrijgen.

((Te doen.))

Er is een „Bureau Eerlijkheid” dat kijkt of reclame, klantinformatie, prospectussen, contracten, en zo voort duidelijk de waarheid noemen. Belangrijke informatie weggestopt in kleine lettertjes, valse of serieus onvolledige voorlichting — al zulke zaken kunnen door het bureau aangekaart en bestraft worden, en tot voorstellen voor richtlijnen leiden. Het primaire mandaat van het bureau is een parapluwetsregel als: „contractpartijen dienen elkaar te voorzien van alle informatie die nodig is voor een behoorlijke afweging.”