De schepping

Het geheel.

Exodus 20:11
Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.
Nehemia 9:6
Gij toch zijt alleen de Here, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder.
Psalmen 33:6
Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.
Psalmen 33:9
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
Psalmen 89:12-13
Uwer is de hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, Gij hebt ze gegrond, het Noorden en het Zuiden, Gij hebt ze geschapen; Tabor en Hermon jubelen in uw naam.
Psalmen 146:6a
die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is,
Jesaja 42:5
Zo zegt God, de Here, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wonen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen:
Psalmen 148:3-6
Looft Hem, zon en maan, looft Hem, al gij lichtende sterren. Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij stelde hun een inzetting, die geen hunner overtreedt.

De stappen.

De aanvang: Hemel en aarde worden geschapen.
Dag 1
Genesis 1:3-5. Het licht wordt tot aanzijn geroepen.
Genesis 1:3-4
En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
Dag 2
Het uitspansel wordt tot aanzijn geroepen. De wateren worden gescheiden. Genesis 1:6-7
Psalmen 148:4-6
Looft Hem, hemel der hemelen, en gij wateren boven de hemel. Dat zij de naam des Heren loven, want Hij gebood en zij waren geschapen; Hij zette ze vast voor immer en altoos, Hij stelde hun een inzetting, die geen hunner overtreedt.
Dag 3
Het droge wordt tot aanzijn geroepen. Genesis 1:9-10, Genesis 2:4z-6
Speculatie: De mens wordt geformeerd. Genesis 2:7
De vegetatie wordt tot aanzijn geroepen. Genesis 1:11-12, Genesis 2:8-9.
Psalmen 136:6a
die de aarde op de wateren uitbreidde,
Dag 4
De hemellichamen.
Dag 5
Waterdieren en gevogelte worden tot aanzijn geroepen. Genesis 1:20-22.
Dag 6
De landdieren worden tot aanzijn geroepen. Genesis 1:24-25
De mens wordt man en vrouw en aldus naar Gods beeld. Genesis 1:26-31, Genesis 2:21-22.

Deze laatste twee dagen worden gezamelijk beschreven in Genesis 2:18-25, met de schepping der dieren in Genesis 2:19a.