De personen der Drieëenheid

Het woord persoon kan verwarrend zijn. Het komt van het Latijn persona, dat toneelmasker betekent, en is het Latijnse equivalent van het Griekse ὑποστασις ...

De drie personen zijn één in wezen, maar onderscheiden in persoon.

Gods meervoudigheid blijkt een enkele maal uit Zijn zelfspraak. (Merk op dat hier geen sprake is van pluralis maiestatis oftewel koninklijk meervoud; het oude Oosten kende die stijlfiguur niet, zoals te zien in Genesis 41:15, Daniël 2:3, Daniël 6:26, Ezra 1:2, Ezra 5:8.)

Genesis 1:26-27
En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
Genesis 3:22a
En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad;
Genesis 11:7
Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.
Zie ook
Hosea 12:5 (afhankelijk van de interpretatie), Zacharia 3:2.

Verder blijkt het uit het (enkelvoudig!) gebruik van het woord echad. Ook blijkt het uit de titel "Elohim", 'God'. "Elohim" betekent letterlijk "Goden", en is ook hier geen majesteits­meervoud.

Één Persoon kan praten over één of meer anderen.

Jesaja 6:8a
Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?
Zacharia 3:2a
De HERE echter zeide tot de satan: De HERE bestraffe u, satan, ja de HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u;

Samenwerking.

Genesis 19:24
(De Zoon is op aarde, bij Abraham, en de Vader in de hemel. Amos 4:11 maakt hetzelfde onderscheid (bdquo;ik” en „God”). Jezus verwijst naar Zijn bezoek aan Abraham in Johannes 8:56).

De Vader is niet de Zoon.

Johannes 7:28
Jezus dan riep, terwijl Hij in de tempel leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar er is een Waarachtige, die Mij gezonden heeft en die gij niet kent.

De wezensverhouding tussen Vader en Zoon is symmetrisch.

Johannes 14:10a
Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?