De verkiezings­kandidaat

Mogen aan de kiezer zo min mogelijk eisen worden gesteld, van kandidaten dient juist een behoorlijke kwaliteit geëist te worden.

Intelligentie
Een kandidaat moet tonen in staat te zijn complexe redeneringen te kunnen volgen, en overzicht te kunnen houden over ingewikkelde samenhangen.
Kennis
Een kandidaat dient een behoorlijke kennis te hebben van relevante onderwerpen.

Hem of haar mag niet gevraagd worden de waarheid van bepaalde beweringen te onderschrijven, maar wel die beweringen en redeneringen te kennen en begrijpen.

Andere zaken kunnen niet leiden tot afwijzing van een kandidaat, maar dienen de kiezer wel verteld te worden.

Gezondheid
Belangen

Een onafhankelijke instelling licht de bevolking voor over de kandidaten. Die voorlichting bevat naast bovengenoemde en andere relevante zaken ook de samenhang van de verzameling kandidaten, en de gevolgen van het door hen voorgestane beleid zoals door rekenkamer of planbureau voorspeld. Deze voorlichting is erg fraudegevoelig, en dient dus zorgvuldig en met voorzorgen omgeven te geschieden.