Onze houding jegens de leer

Wij hebben vaak tal van valse redenen om een bepaalde leer wel of niet te aanvaarden, of zelfs aan te willen horen. Er is maar één goede reden: komt de leer overeen met de Schrift?

Handelingen 17:10-12
Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.

Enkele van de valse redenen worden als deelonderwerpen besproken.

(Petrus is in verschillende van deze vallen getrapt. Verstand: Ga weg van achter mij, satan! Gevoel: En terstond kraaide de haan.)