De paarzin

Een paarzin, een zin die zowel aan het begin als aan het eind van een passage staat en die passage aldus afbakent, heeft als doel structuur te verlenen aan een passage. Zo wordt door een themaherhaling aangegeven dat het David-en-Goliathverhaal een eenheid is binnen de grotere vertelling van de boeken Samuël.

1 Samuël 17:12a
David nu was de zoon van die Efrathiet uit Bethlehem in Juda, wiens naam was Isaï, deze had acht zonen.
1 Samuël 17:58
Saul zeide tot hem: Wiens zoon zijt gij, jongeling? David antwoordde: De zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaï.

Hier geeft de auteur aan dat de verzen 12 tot en met 58 een compleet, aaneengesloten verhaal vormen, dat afzonderlijk verteld kan worden. Dezelfde techniek wordt toegepast bij het verhaal van Mefiboseth.

2 Samuël 9:1-4
David zeide: Is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonatan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht, die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem: Zijt gij Siba? Hij antwoordde: Uw dienaar. Daarop zeide de koning: Is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning: Er is nog een zoon van Jonatan, die verlamd is aan beide voeten.
2 Samuël 9:13
Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten.
2 Koningen 1:3
2 Koningen 1:16

De volgende paarzin geeft wellicht aan dat het tussenliggende deel een formule is, te herhalen wanneer, zoals bij onderwijzing gebruikelijk is, het kind vraagt wat die regenboog te betekenen heeft.

Genesis 9:12
En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten:
Genesis 9:17
En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.

Een zeer korte passage tussen paarverzen komt soms overeen met onze informatie tussen haakjes.

Johannes 9:21z
Johannes 9:23

Soms wordt in het paarvers al wat informatie gestopt, zoals in het volgende paar het contrast van het gaan tot de Ethiopiërs en het komen van de Ethiopiërs.

Jesaja 18:2z
Gaat, snelle gezanten, tot een rijzig en glanzend volk, tot een natie, wijd en zijd gevreesd, een volk, heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden.
Jesaja 18:7
Te dien tijde zal een geschenk gebracht worden aan de Here der heerscharen door een rijzig en glanzend volk, door een volk, wijd en zijd gevreesd, een volk, heerszuchtig en wreed, welks land rivieren doorsnijden - naar de plaats van de naam van de Here der heerscharen, de berg Sion.

Een paarvers dat tevens sleutelzin is heet een sleutelpaar.